Prvý list Korinťanom   -   1Kor 11,27–29

2727Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 2929Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie.