Prvá kniha kráľov   -   1Kr 12,25–32

Jeroboam zavedie zakázanú bohoslužbu. - 2525Jeroboam opevnil Sichem v Efraimskom pohorí a býval tam. Odtiaľ potom vyšiel a opevnil Fanuel. 26A Jeroboam si povedal: "Takto by sa kráľovstvo vrátilo k Dávidovmu domu. 27Ak bude tento ľud dochádzať do Jeruzalema prinášať v Pánovom dome obety, vráti sa srdce tohoto ľudu k svojmu pánovi, júdskemu kráľovi Roboamovi. Mňa zabijú a vrátia sa k júdskemu kráľovi Roboamovi." 2828Preto sa kráľ poradil a urobil dve zlaté teľce a povedal ľudu: "Nechoďte viac do Jeruzalema! Hľa, tvoji bohovia, Izrael, ktorí ťa vyviedli z Egypta!" 2929Jedno umiestil v Beteli a druhé dal do Danu. 30Táto vec zvádzala na hriech. K jednému išiel ľud až do Danu. 31Potom narobil svätýň na výšinách a ustanovil kňazov zo spodiny ľudu, ktorí neboli leviti. 32Jeroboam zaviedol aj sviatok vo ôsmom mesiaci, v pätnásty deň mesiaca, podobný sviatku, ktorý bol v Júdsku, a vystúpil k oltáru. Toto urobil v Beteli, aby priniesol obetu teľcom, ktoré zhotovil. V Beteli ustanovil aj kňazov výšin, ktoré zriadil.