List Efezanom   –   Ef 1,15–23

Modlitba za poznanie spásy. – 15Preto keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske k všetkým svätým, 16neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. 17Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá Ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. 18Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých, 19a aká nesmierne veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, 20ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici 2121nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. 2222Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu Cirkvi, 2323ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý napĺňa všetko vo všetkom.