List Efezanom   –   Ef 1,3–14

I. Tajomstvo spásy a Cirkvi, 1,3 – 3,21

Chválospev na milosť vykúpenia

33

Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista,
ktorý nás v Kristovi požehnal
všetkým nebeským duchovným požehnaním.

4

Veď v ňom si nás ešte pred stvorením sveta vyvolil,
aby sme boli pred jeho tvárou svätí a nepoškvrnení v láske;

5

on nás podľa dobrotivého rozhodnutia svojej vôle predurčil,
aby sme sa skrze Ježiša Krista
stali jeho adoptovanými synmi

66

na chválu a slávu jeho milosti,
ktorou nás obdaroval v milovanom Synovi.

7

V ňom máme vykúpenie skrze jeho krv,
odpustenie hriechov,
podľa bohatstva jeho milosti,

8

ktorou nás štedro zahrnul
vo všetkej múdrosti a rozumnosti,

9

keď nám dal poznať tajomstvo svojej vôle
podľa svojho dobrotivého rozhodnutia,
čo si v ňom predsavzal

10

uskutočniť v plnosti času:
zjednotiť v Kristovi ako v hlave všetko,
čo je na nebi aj čo je na zemi.

V ňom, 11veď v ňom sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, 12aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista. 1313V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, 14ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.