List Efezanom   –   Ef 3,1–13

Pavol – služobník Kristovho tajomstva. – 13, 1Preto ja, Pavol, väzeň Krista Ježiša, za vás pohanov… 2Veď ste azda počuli o dare Božej milosti, ktorý som dostal pre vás: 33lebo zo zjavenia som sa dozvedel tajomstvo, ako som už o tom krátko písal. 4Keď si to prečítate, môžete zvedieť, ako som poznal Kristovo tajomstvo. 5Ono v iných pokoleniach nebolo ľuďom známe tak, ako sa teraz v Duchu zjavilo jeho svätým apoštolom a prorokom: 6že pohania sú spoludedičmi, spoluúdmi a spoluúčastníkmi prisľúbenia v Kristovi Ježišovi skrze evanjelium. 7A ja som sa stal jeho služobníkom z daru Božej milosti, ktorú som dostal podľa pôsobenia jeho moci. 8Ja, najmenší zo všetkých svätých, dostal som tú milosť zvestovať pohanom Kristovo nevyspytateľné bohatstvo 9a všetkým oznámiť, aký je plán tajomstva od vekov skrytého v Bohu, ktorý všetko stvoril, 1010aby sa teraz skrze Cirkev kniežatstvám a mocnostiam v nebi stala známou Božia mnohotvárna múdrosť, 11podľa odvekého rozhodnutia, ktoré uskutočnil v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12V ňom máme odvahu a prístup v dôvere skrze vieru v neho. 13Preto prosím, aby ste neochabovali pre moje súženia za vás, čo je vašou slávou.