List Efezanom   –   Ef 4,22 – 5,20

22že máte odložiť starého človeka s predošlým spôsobom života, ktorý sa ženie za klamnými žiadosťami do skazy, 23a obnovovať sa duchovne premenou zmýšľania, 24obliecť si nového človeka, ktorý je stvorený podľa Boha v spravodlivosti a pravej svätosti. 2525Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. 2626Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom; 27a nedávajte miesto diablovi! 28Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. 29Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. 3030A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

31Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. 32Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!

Znaky nového života: láska a čistota. – 15, 1Napodobňujte Boha ako milované deti 22a žite v láske tak, ako aj Kristus miluje nás a vydal seba samého Bohu za nás ako dar a obetu ľúbeznej vône!

3Smilstvo a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani len nespomenú medzi vami, ako sa patrí na svätých, 4ani mrzkosť, ani hlúpe reči a neprístojné žarty, lebo to sa nesluší; radšej vzdávajte vďaky. 5Lebo uvedomte si a pochopte, že ani jeden smilník, ani nečistý, ani chamtivec, čo je modloslužobník, nemá dedičstvo v Kristovom a Božom kráľovstve.

Žite ako deti svetla. – 6Nech vás nik nezvedie prázdnymi rečami, lebo za to prichádza Boží hnev na neposlušných synov. 7Preto nemajte s nimi nič spoločné. 88Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla! 9Ovocie svetla je v každej dobrote, spravodlivosti a pravde. 10Skúmajte, čo sa páči Pánovi, 11a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, 1212lebo to, čo oni potajomky robia, je hanba aj hovoriť. 1313-14Ale všetko, čo sa odhalí, svetlo vynesie najavo, 14a všetko, čo je zjavné, je svetlo. Preto hovorí: „Prebuď sa, ty, čo spíš, vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus!“

15Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. 1616Využívajte čas, lebo dni sú zlé. 17Preto nebuďte nerozumní, ale pochopte, čo je Pánova vôľa. 18A neopíjajte sa vínom, veď v ňom je samopaš, ale buďte naplnení Duchom 1919a hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho. 20Ustavične vzdávajte vďaky za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista