Kniha Ezdrášova   -   Ezd 7,1–6

Návrat Židov pod Ezdrášovým vodcovstvom

Ezdrášova cesta do Jeruzalema

Ezdrášov rodokmeň. - 17,1Po týchto udalostiach sa za kraľovania perzského kráľa Artaxerxa vybral Ezdráš, syn Seraiáša, syna Azariáša, syna Helkiáša, 2syna Šaluma, syna Sádoka, syna Achituba, 3syna Amariáša, syna Azariáša, syna Merajota, 4syna Zerachiáša, syna Uziho, syna Bukiho, 5syna Abišuu, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna najvyššieho kňaza Árona.

Ezdrášova cesta domov. - 66Tento Ezdráš vyšiel z Babylonu. Bol zákonníkom, zbehlým v Mojžišovom zákone, ktorý dal Pán, Boh Izraela. Keďže bola nad ním ruka Pána, jeho Boha, kráľ mu dával všetko, o čo žiadal.