Kniha Genezis   -   Gn 12,1–3

Boh posiela Abrama do Kanaánu. - 112,1-3Tu Pán povedal Abramovi:

"Odíď zo svojej krajiny,
od svojho príbuzenstva
a zo svojho otcovského domu
do krajiny, ktorú ti ukážem.

2

Urobím z teba veľký národ,
požehnám ťa a preslávim tvoje meno
a ty budeš požehnaním.

3

Požehnám tých, čo ťa budú žehnať,
a prekľajem tých, čo ťa budú preklínať!
V tebe budú požehnané
všetky pokolenia zeme!"