Jakubov list   –   Jak 1

Pozdrav. – 11, 1Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav dvanástim kmeňom v diaspóre.

Nebeská múdrosť, 1,2 – 3,12

Trpieť s radosťou. – 22Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, 3veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. 44A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali.

Prosiť s vierou. – 55Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. 6Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. 7Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána; 8– muž s rozpoltenou mysľou, nestály vo všetkom svojom počínaní.

Prijať z Božích rúk všetko. – 99-10Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojím povýšením, 10bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy: 11vyjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvädne aj boháč na svojich cestách. 12Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú.

Boh, darca dobrého, nikoho nepokúša. – 13Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. 14Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. 15Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.

16Nemýľte sa, bratia moji milovaní! 1717Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny. 1818On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.

Počúvať a uskutočňovať slovo. – 19Vedzte, bratia moji milovaní: každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu, 20lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. 21Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. 22A slovo aj uskutočňujte, nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. 23Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. 2424Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. 25Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky.

26Ak si niekto myslí, že je nábožný, a nedrží si jazyk na uzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. 27Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.