Kniha proroka Jeremiáša   –   Jer 1

Úvod, hl. 1

Nadpis knihy. – 11,1-3 n.Reči Jeremiáša, syna Helkiášovho, spomedzi kňazov, ktorí boli v Anatote, v Benjamínovej krajine. 2Pán hovoril k nemu v dňoch júdskeho kráľa Joziáša, syna Amonovho, v trinástom roku jeho panovania, 3aj v dňoch júdskeho kráľa Joakima, syna Joziášovho, až do konca jedenásteho roku júdskeho kráľa Sedekiáša, syna Joziášovho, až po presídlenie Jeruzalema v piatom mesiaci.

Povolanie za proroka. – 4Pán prehovoril ku mne takto:

55

„Skôr, než som ťa utvoril v matkinom živote, poznal som ťa,
skôr, než si vyšiel z lona, zasvätil som ťa,
za proroka pre pohanov som ťa ustanovil.“

6I povedal som: „Ach, Pane, veď neviem hovoriť, mladučký som.“ 7Ale Pán mi riekol:

„Nehovor: »Mladučký som,«
lebo pôjdeš všade, kde ťa pošlem,
a povieš všetko, čo ti prikážem.

8

Neboj sa ich, veď ja som s tebou,
aby som ťa vyslobodil!“ – hovorí Pán.

9Vtedy vystrel Pán ruku a dotkol sa mi úst. A Pán mi riekol:

„Hľa, vložil som svoje slová do tvojich úst!

1010

Pozri, postavil som ťa dnes
nad národy a nad kráľovstvá,
aby si vytrhával a rúcal,
nivočil a pustošil,
aby si budoval a sadil.“

Prút mandľovníka. – 1111-12Pán sa ma pýtal toto: „Čo vidíš, Jeremiáš?“ Odpovedal som: „Vidím prút mandľovníka.“ 12A Pán mi povedal: „Dobre si videl, pretože budem bedliť na svoje slovo a splním ho.“

Kypiaci hrniec. – 1313Pán sa ma pýtal po druhý raz toto: „Čo vidíš?“ Odpovedal som: „Vidím kypiaci hrniec a jeho ústie je od severu.“ 14Nato mi Pán povedal:

„Od severu kypí nešťastie
na všetkých obyvateľov krajiny.

1515

Bo hľa, ja zavolám všetky kmene
kráľovstiev severu – hovorí Pán.
Prídu a každý postaví svoj trón
pred vchodom do brán Jeruzalema
proti všetkým jeho múrom vôkol
a proti všetkým júdskym mestám.

1616

I prerokujem s nimi svoj spor
pre všetku ich zlobu, že ma opustili,
že okiadzali cudzích bohov
a klaňali sa dielu svojich rúk.“

Povzbudenie proroka

1717

„Ale ty si opáš bedrá,
povstaň a rozpovedz im
všetko, čo som ti prikázal!
Nemaj pred nimi strach,
aby som ťa nimi nenastrašil!

18

A ja, hľa, urobil som ťa dnes
opevneným mestom, železným stĺpom
a kovovým múrom proti celej krajine,
proti kráľom Júdska a jeho kniežatám,
proti jeho kňazom a ľudu krajiny.

19

Budú s tebou zápasiť, ale nepremôžu ťa,
lebo s tebou som ja – hovorí Pán,
aby som ťa vyslobodil.“