Ctihodným bratom a milým synom pozdrav a apoštolské požehnanie!

1. Nie je potrebné oboznámiť vás, ctihodní bratia, s udalosťami, ktoré sa stali v poslednej dobe v tomto meste Ríme, našom biskupskom sídle, a v celom Taliansku, ktoré má – povedané naším pápežským slovníkom – primát. Tieto udalosti mali široký a hlboký ohlas na celom svete, no zvlášť vo všetkých diecézach Talianska a v katolíckom svete. Možno ich vystihnúť niekoľkými smutnými slovami: pokúšali sa smrteľne zasiahnuť to, čo bolo a stále bude najdrahšie nášmu srdcu, srdcu otca a pastiera duší. Môžeme a dokonca musíme dodať, že „ešte aj spôsob nás zraňuje“.

2. Zoči-voči a pod tlakom týchto udalostí cítime potrebu a povinnosť obrátiť sa na vás, ba v duchu prísť ku každému jednému z vás, ctihodní bratia, aby sme predovšetkým splnili vážnu a naliehavú povinnosť bratskej podpory. Na druhom mieste, aby sme zadosťučinili nemenej vážnej povinnosti obrániť pravdu a spravodlivosť v oblasti, ktorá sa týka životných záujmov a práv svätej Cirkvi a dotýka sa aj vás všetkých, ktorých Duch Svätý ustanovil na akomkoľvek poste, aby ste ju spolu s nami spravovali. Na treťom mieste chceme vyjadriť závery a reflexie vyplývajúce zo spomínaných udalostí. Na štvrtom mieste sa vám chceme zdôveriť s našimi obavami o budúcnosť. A nakoniec vás chceme pozvať, aby ste sa podelili s našimi nádejami a modlili sa spolu s nami a s celým katolíckym svetom, aby sa aj uskutočnili.

I.

3. Vnútorný pokoj, ktorý pochádza z plného a jasného vedomia, že sme na strane spravodlivosti a pravdy, je pokoj, ktorý vie dať jedine božský Kráľ a ktorý svet nemôže dať, a teda ani vziať. Tento pokoj nás vďaka Božiemu milosrdenstvu a dobrote nikdy neopustil a plne dôverujeme, že nás nikdy neopustí, nech by sa stalo čokoľvek. Tento pokoj však tak v trpiacom Kristovom srdci, ako aj v srdciach jeho verných sluhov necháva otvorený prístup všetkým bolestným utrpeniam (a vy, ctihodní bratia, to viete veľmi dobre). A aj my sme zakúsili pravdu týchto tajomných slov: „Hľa, moja veľká trpkosť mi je pre dobro“ (Iz 38, 17).

4. Vaša pohotová, široká a oddaná reakcia, ktorá stále trvá, ctihodní bratia, bratské i synovské prejavy, ale predovšetkým zmysel pre nadprirodzenú solidaritu a intímne spojenie myšlienok a citov, ako aj inteligencia a inšpirujúca vôľa z vašej láskavej komunikácie naplnili našu dušu nevýslovnou útechou a často nám prichádzajú zo srdca na pery slová žalmu: „Keď sa v mojom srdci kopia starosti, vzpružuje ma tvoja potecha“ (Ž 94, 19).

5. Za tieto všetky útechy z celého srdca ďakujeme hneď po Bohu vám, ctihodní bratia, ktorým môžeme povedať tak ako Ježiš vašim predchodcom, apoštolom: „Vy ste vytrvali so mnou v mojich skúškach“ (Lk 22, 28).

Cítime tiež a chceme si splniť príjemnú povinnosť otcovského srdca poďakovať spolu s vami, ctihodní bratia, vašim dobrým a hodným synom, ktorí nám individuálne alebo kolektívne poslali mnohé synovsky precítené prejavy účasti, oddanosti a veľkomyseľnej zhody s našimi nariadeniami a požiadavkami. Ďakujeme rôznym organizáciám a asociáciám a zvlášť Katolíckej akcii a Katolíckej mládeži. Bolo pre nás zvlášť krásne a povzbudivé vidieť akcie katolíkov blízkych i vzdialených krajín na stretnutí so spoločným otcom. Oduševnene a akoby jediným duchom viery, synovskej zbožnosti a veľkomyseľných predsavzatí všetci vyjadrili bolestné prekvapenie, keď videli, ako je prenasledovaná a zasiahnutá Katolícka akcia v centre hierarchického apoštolátu, kde má najväčší raison d'źtre svojej existencie. Nielen v Taliansku, ale i vo všetkých kútoch sveta Katolícka akcia podľa svojej autentickej a najhlbšej definície a podľa našich nariadení, tak veľkodušne podporovanými vami, ctihodní bratia, chce iba vytvárať spoluprácu laikov s hierarchickým apoštolátom a nemôže inak.

6. Odovzdajte, ctihodní bratia, prejav nášho otcovského uznania všetkým vašim a našim bratom v Ježišovi Kristovi, ktorí sa ukázali ako dobre vychovaní vo vašej škole a takí oddaní spoločnému otcovi, že môžeme povedať: „Prekypujem radosťou pri všetkom našom súžení“ (2 Kor 7, 4).

7. Vám, biskupom všetkých diecéz nášho drahého Talianska, musíme vyjadriť uznanie za útechy, ktoré ste štedro rozdávali vašimi listami počas uplynulého mesiaca a zvlášť v deň svätých apoštolov Petra a Pavla vašimi precítenými a výrečnými telegramami. Cítime sa však zaviazaní na odvetu vyjadriť účasť za všetko, čo ste vytrpeli, keď sme videli, ako sa náhle strhla ničivá búrka na najrozkvitnutejšie záhony a najsľubnejšie duchovné záhrady, ktoré Duch Svätý zveril do vašej starostlivosti a ktoré ste viedli pre dobro duší. Vaše srdce sa, ctihodní bratia, obrátilo k nášmu, aby sa podieľalo na našom zármutku. Cítili ste, akoby sa v centre zbiehal váš zármutok a zároveň sa znásoboval v našom. Túto skutočnosť ste vyjadrili jasnými a láskavými svedectvami, za ktoré vám zo srdca ďakujeme. Zvláštnu vďačnosť chceme vyjadriť za vaše jednomyseľné a impozantné svedectvo, ktoré ste preukázali Katolíckej akcii Talianska a obzvlášť Asociácii mladých za to, že zostali poslušní a verní našim nariadeniam a vyhli sa akejkoľvek aktivite v politickej strane. [Na viacerých miestach v encyklike sa pod politickou stranou rozumie fašistická strana, ktorú spolu s ozbrojenými bojovými komandami Fascio di combattimento založil Benito Mussolini r. 1919 bezprostredne pred uchopením moci a nastolením fašistickej diktatúry v Taliansku r. 1922 – pozn. prekladateľa.] Spolu s vami ďakujeme aj kňazom a veriacim, rehoľníkom a rehoľníčkam, ktorí sa k vám pripájajú s takou odvážnou vierou a so synovskou zbožnosťou. Osobitne ďakujeme asociáciám Katolíckej akcie, od mladých až po benjamínov, ktorí sú nám tým drahší, čím sú menší. Ďakujeme za ich modlitby, do ktorých sa veľmi oddane odporúčame a zároveň od nich mnoho očakávame.

8. Ctihodní bratia, už ste počuli, že naše srdce bolo a je s vami, s každým jedným z vás. S vami trpíme a za vás sa modlíme, aby nám Boh vo svojom nekonečnom milosrdenstve prišiel na pomoc a aby aj z tohto veľkého zla, ktoré rozpútal dávny nepriateľ dobra, vyšla nová doba rozkvetu veľkého dobra.

II.

9. Spokojný, že sme zadosťučinili uznaniu strastí, ktoré sme prijali v zármutku, musíme zadosťučiniť aj pravde a spravodlivosti, ku ktorej nás viaže naša apoštolská služba.