1620Oboje – sviatosť manželstva a panenstvo pre Božie kráľovstvo – pochádzajú od samého Pána. On im dáva zmysel a udeľuje im potrebnú milosť, aby sa žili v súlade s jeho vôľou.125 2349 Úcta k panenstvu pre Božie kráľovstvo126 a kresťanský zmysel manželstva sú neoddeliteľné a navzájom sa podporujú:

„Kto zavrhuje manželstvo, umenšuje aj slávu panenstva. Kto ho chváli, robí ... panenstvo obdivuhodnejším. Lebo čo sa zdá dobré v porovnaní s horším, v skutočnosti nie je veľmi dobré; čo však je lepšie ako to, čo všetci považujú za dobro, je zvrchované dobro.“127

II. Slávenie sviatosti manželstva

1621V latinskom obrade sa sviatosť manželstva medzi dvoma veriacimi katolíkmi normálne slávi počas svätej omše vzhľadom na to, že všetky sviatosti sú späté s Kristovým veľkonočným tajomstvom.128 1323 V Eucharistii sa uskutočňuje pamiatka novej zmluvy, ktorou sa Kristus navždy spojil s Cirkvou, svojou milovanou nevestou, za ktorú vydal seba samého.129 Je teda vhodné, aby manželia spečatili svoj súhlas dať sa jeden druhému obetou svojich životov tým, že ju spoja s obetou Krista za svoju Cirkev,1368 sprítomnenou v eucharistickej obete, a prijmú Eucharistiu, aby účasťou na tom istom Kristovom tele a na tej istej Kristovej krvi boli „jedno telo“ v Kristovi.130

1622„Ako sviatostný úkon posvätenia, slávenie manželstva – včlenené do liturgie... – má byť samo osebe platné, dôstojné a plodné.“131 Je teda potrebné, aby sa budúci manželia pripravili na slávenie svojho manželstva prijatím sviatosti pokánia.1422

1623Podľa latinskej tradície si manželia ako vysluhovatelia Kristovej milosti navzájom udeľujú sviatosť manželstva tým, že pred Cirkvou vyjadria svoj súhlas. V tradíciách východných cirkví sú svedkami prejavenia vzájomného súhlasu manželov biskupi alebo kňazi,132 ale pre platnosť manželstva je potrebné aj ich požehnanie.133

1624Rôzne liturgie sú bohaté na modlitby požehnania a epiklézy (vzývania), v ktorých sa od Boha vyprosuje jeho milosť a požehnanie pre novomanželov, najmä pre nevestu. V epikléze tejto sviatosti manželia dostávajú Ducha Svätého ako spoločenstvo lásky736 Krista a Cirkvi.134 Duch Svätý je pečaťou ich zmluvy, stále prístupným prameňom ich lásky a silou, ktorou sa bude obnovovať ich vernosť.

III. Manželský súhlas

1625Hlavnými účastníkmi manželskej zmluvy sú muž a žena, pokrstení a slobodní uzavrieť manželstvo,1734 ktorí slobodne vyjadria svoj súhlas. „Byť slobodným“ znamená:

  • nepodliehať prinúteniu;
  • nemať prekážky zo strany prirodzeného alebo cirkevného zákona.

1626Cirkev považuje výmenu súhlasu medzi manželmi2201 za nevyhnutný prvok, ktorý „dáva vznik manželstvu“.135 Ak súhlas chýba, manželstvo nejestvuje.

1627Súhlas spočíva v „ľudskom úkone, ktorým sa manželia navzájom odovzdávajú a prijímajú“:136 „Beriem si teba... za manželku.“ – „Beriem si teba... za manžela.“137 Tento súhlas, ktorý manželov vzájomne viaže, nachádza svoje zavŕšenie v tom, že sa dvaja stávajú „jedným telom“ (Gn 2, 24).138

1628Súhlas má byť úkonom vôle každej zo zmluvných strán, bez nátlaku alebo veľkého strachu vyvolaného zvonku.139 1735 Takýto súhlas nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.140 Ak táto sloboda chýba, manželstvo je neplatné.

1629Z tohto dôvodu (alebo z iných dôvodov, ktoré robia manželstvo neplatným a neuskutočneným od začiatku141) Cirkev môže po preskúmaní prípadu kompetentným cirkevným súdom vyhlásiť „nulitu manželstva“ (nullitas matrimonii), to značí vyhlásiť, že manželstvo nikdy nejestvovalo. V tomto prípade sa zmluvné strany môžu zosobášiť, ale sú povinné plniť prirodzené záväzky vyplývajúce z predchádzajúceho spojenia.142