Kniha Sirachovcova   -   Sir 7

Chráň sa hriechu!

1

Nerob zle a nezastihne ťa (zlo).

2

Odstúp od neprávosti a minie ťa nešťastie.

37,3

Synu, nerozsievaj zlo do brázd neprávosti,
aby si ho nežal sedemnásobne.

4

Nežiadaj si vladársku moc od Pána
ani nečestné postavenie od kráľa!

5

Nepokladaj seba za spravodlivého pred Bohom,
lebo on sám pozná srdcia:
ani za múdreho sa nevydávaj pred kráľom!

6

Nežiadaj si stať sa sudcom,
ak svojou silou nevládzeš zamedziť neprávosť;
aby si sa azda nepoľakal pred mocnejším
a nepriviedol k pádu svoju poctivosť.

7

Nedopusť sa viny proti množstvu (ľudí) v meste,

8

ani sa nemiešaj medzi zástup;
ani sa nepleť do hriechu na dve strany,
lebo ani za jediný nebudeš bez viny.

9

Nebuď malomyseľný na duchu!

10

Nezanedbaj modliť sa a dávať almužnu!

11

Nehovor: "Boh zhliadne na množstvo mojich darov
a prijme dary, keď ich obetujem najvyššiemu Bohu."

12

Nesmej sa nikomu, keď má roztrpčenú myseľ,
lebo vševidiaci Boh je ten, ktorý ponižuje i povyšuje.

13

Nerozsievaj nepravdivé (správy) proti svojmu bratovi,
ale ani priateľovi nerob niečo podobného!

14

Nevymýšľaj si nič, čo je nepravdivé,
lebo v tom zotrvať neslúži na dobré.

1515

V zhromaždení starších si nedovoľuj mnoho rečí,
ani nezdvojuj slová, keď sa modlíš!

16

Nemaj v nenávisti namáhavé práce,
aj roľnícke práce ustanovil Najvyšší.

17

Nedovoľ, aby ťa pripočítali k ľuďom bez vzdelania!

18

Pamätaj, že (Boží) hnev nebude dlho meškať.

19

Úplne pokoruj svojho ducha,
lebo telo hriešnika sa trestá ohňom a červom.

Ako sa zachovať k ľuďom, ktorí si zasluhujú úctu a lásku

20

Nehromži na priateľa, ak odkladá (vrátiť ti) peniaze,
ani neopovrhuj svojím vzácnym bratom pre zlato!

21

Nerozchádzaj sa s múdrou a dobrou ženou,
ktorú si dostal pre bázeň pred Pánom:
lebo pôvab jej cudnosti je nad zlato.

22

Neurážaj otroka za jeho poctivú prácu:
ani nádenníka, ak ti je dušou oddaný.

23

Rozumného otroka maj v láske ako vlastnú dušu:
neukracuj ho na slobode, ani ho neopúšťaj v núdzi!

24

Ak máš dobytok, maj oň starosť:
ak máš z neho osoh, podrž si ho u seba!

25

Ak máš synov, vzdelávaj ich
a ohýbaj ich od ich mladosti!

26

Ak máš dcéry, ochraňuj ich telo
a neukazuj im veselú tvár!

27

Vydaj svoju dcéru a vykonáš veľké dielo,
ak ju dáš rozumnému mužovi.

28

Ak máš ženu podľa svojej ľúbosti, nezaháňaj ju,
ale takej, ktorá ti je odporná, sa nezdôveruj.

29

Z celého srdca si cti otca
a na vzdychy svojej matky nezabúdaj!

30

Pamätaj, že bez nich nebol by si sa narodil;
oddaj (sa) im ako aj oni tebe.

31

Z celej svojej duše sa boj Pána
a jeho kňazov maj za posvätné (osoby)!

32

Z celej svojej sily miluj toho, ktorý ťa stvoril,
a jeho služobníkov nenechaj opustených!

33

Cti si Boha z celej svojej duše a maj v úcte kňazov,
hľaď sa očistiť obetnými stehnami!

34

Daj im obetný podiel, ako máš prikázané
(dávať) z prvotín a zmiernych obetí,
a za svoje nedbalosti sa očisťuj menšími darmi!

3535

(Nech majú) dar z obetných stehien
a prinášaj Pánovi zasvätenú obeť a posvätné prvotiny!

36

A podaj svoju ruku aj chudobnému,
aby tvoje požehnanie a uzmierenie bolo dokonalé.

37

Úprimnosť tvojho daru nech je (známa) každému, kto žije,
ale ani mŕtvemu neodpieraj svoju láskavosť!

38

Nevyhýbaj sa, keď treba potešiť plačúcich,
a choď spolu s tými, ktorí smútia!

39

Nech sa ti neťaží navštíviť chorého:
pre také (počínanie) budú ťa väčšmi milovať.

4040

Pri všetkých svojich činoch maj na mysli svoj koniec
a nikdy nezhrešíš.