Kniha žalmov   –   Ž 87

Jeruzalem, matka všetkých národov

1Ž 87

Žalm Koreho synov. Pieseň.
Základy má na posvätných vrchoch;

2

brány Siona miluje Pán
nad všetky stany Jakuba.

3

Slávne veci sa hovoria o tebe, mesto Božie.

44

Rahab a Babylon pripočítam k tým, čo ma poznajú;
Filištínci, Týrčania a Etiópčania:
tí všetci sa tam zrodili.

5

A o Sione sa bude hovoriť: „Ten i tamten sa na ňom narodil
a sám Najvyšší mu dal pevné základy.“

66

Pán zaznačí do knihy národov:
„Títo sa tam zrodili.“

7

A spievajú ako pri tanci:
„V tebe sú všetky moje pramene.“