Prvý list Korinťanom   –   1Kor 11,17–34

Roztržky v cirkvi. – 1717-22Keď vás už napomínam, nechválim vás, že sa neschádzate na lepšie, ale na horšie. 18Predovšetkým počúvam, že sú medzi vami roztržky, keď sa schádzate v cirkvi. A sčasti tomu aj verím. 19Lebo musia byť medzi vami aj rozkoly, aby sa ukázalo, kto z vás sa osvedčí. 20Keď sa teda schádzate, nie je to požívanie Pánovej večere, 21lebo každý si hneď vezme a zje svoju večeru a potom jeden je hladný a druhý opitý. 22Nemáte vari domy, kde môžete jesť a piť? Alebo opovrhujete Božou cirkvou a chcete zahanbiť tých, čo nič nemajú? Čo vám mám povedať? Mám vás chváliť? Za toto vás nepochválim.

Pavlova správa o Eucharistii. – 2323Veď ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, 2424vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“ 2525Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“ 26A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde. 2727Kto by teda jedol chlieb alebo pil Pánov kalich nehodne, previní sa proti Pánovmu telu a krvi. 28Nech teda človek skúma sám seba, a tak je z toho chleba a pije z kalicha. 2929Lebo kto je a pije, a nerozoznáva telo, ten si je a pije odsúdenie. 3030Preto je medzi vami veľa slabých a chorých a mnohí umierajú. 31Keby sme súdili sami seba, neboli by sme súdení. 32Ale keď sme súdení, Pán nás napráva, aby sme neboli odsúdení s týmto svetom.

33A tak, bratia moji, keď sa schádzate jesť, čakajte jeden na druhého. 34Ak je niekto hladný, nech sa naje doma, aby ste sa neschádzali na odsúdenie. Ostatné zariadim, keď prídem.