Prvý list Korinťanom   –   1Kor 15,44–49

4415, 1-52seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné.

Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné. 4545Tak je aj napísané: „Prvý človek, Adam, sa stal živou bytosťou;“ posledný Adam oživujúcim Duchom. 46Ale nie je prv duchovné, lež živočíšne, až potom duchovné. 47Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. 48Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. 49A ako sme nosili obraz pozemského, tak budeme nosiť aj obraz nebeského.