Prvý list Korinťanom   –   1Kor 7,1–24

II. Odpovede na rozličné otázky, 7,1 – 14,40

1. Manželstvo a panenstvo, 7,1-40

Manželstvo. – 17, 1-7O tom, čo ste písali: Dobre je, keď sa muž nedotýka ženy. 2Ale vzhľadom na nebezpečenstvo smilstva nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

3Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. 4Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena. 5Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť. 6No toto hovorím ako dovolenie, nie ako príkaz. 77Chcel by som, aby boli všetci ľudia tak, ako som ja; lenže každý má svoj vlastný dar od Boha: jeden tak, druhý inak.

8Slobodným a vdovám hovorím: Dobre je pre nich, ak zostanú tak, ako ja. 9Ale ak sa nevedia zdržať, nech vstúpia do manželstva. Lebo je lepšie vstúpiť do manželstva ako horieť.

Nerozlučnosť manželstva. – 1010Tým, čo uzavreli manželstvo, prikazujem, ani nie ja, ale Pán, aby manželka neodchádzala od muža 11– a ak by odišla, nech ostane nevydatá, alebo nech sa zmieri so svojím mužom – a muž nech neprepúšťa manželku.

Pavlovské privilégium. – 1212Ostatným hovorím ja, nie Pán: Ak má niektorý brat neveriacu ženu a ona chce s ním bývať, nech ju neprepúšťa. 13A ak má niektorá žena neveriaceho muža a on chce s ňou bývať, nech muža neopúšťa. 1414Lebo neveriaci muž sa posväcuje v žene a neveriaca žena sa posväcuje v bratovi. Inak by boli vaše deti nečisté; ale teraz sú sväté. 1515No ak neveriaci chce odísť, nech odíde. V takomto prípade nie sú brat alebo sestra otrocky viazaní; veď Boh nás povolal žiť v pokoji. 16Vari vieš, žena, či zachrániš muža? Alebo vieš, muž, či zachrániš ženu?

Zostať vo svojom povolaní. – 1717-24Len nech každý žije tak, ako mu určil Pán, každý, ako ho Boh povolal. Takto učím vo všetkých cirkvách. 18Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech sa nevracia k neobriezke. Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať. 1919Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. 20Nech každý zostane v tom stave, v ktorom bol povolaný. 2121Bol si povolaný ako otrok? Nerob si z toho starosti. Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi. 22Lebo kto je povolaný v Pánovi ako otrok, je Pánov oslobodenec. Podobne kto je povolaný ako slobodný, je Kristov služobník. 23Draho ste boli kúpení. Nestaňte sa otrokmi ľudí! 24Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný.