Prvý list Korinťanom   –   1Kor 8,1 – 11,1

2. Mäso obetované modlám, 8,1 – 10,33

Všeobecné zásady. – 18, 1-13O mäse obetovanom modlám vieme, že my všetci máme poznanie. Ale poznanie nadúva, kým láska buduje. 2Ak si niekto myslí, že niečo vie, ešte to nevie tak, ako by mal vedieť. 3Ale ak niekto miluje Boha, toho Boh pozná. 4O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme, že na svete niet nijakej modly a nijakého boha, iba Jeden. 55Lebo aj keď sú takí, čo sa nazývajú bohmi či už na nebi alebo na zemi – ako je veľa bohov a veľa pánov –, 6my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.

Nedávať pohoršenie. – 7Lenže nie všetci majú poznanie. Niektorí sú ešte teraz takí zvyknutí na modly, že jedia mäso, akoby bolo naozaj obetované modlám, a ich svedomie sa poškvrňuje, lebo je slabé. 8Ale jedlo nás nepriblíži k Bohu: ani keď nejeme, nič nestratíme, ani keď jeme, nič nezískame. 9Len si dajte pozor, aby táto vaša sloboda nebola na pohoršenie slabým. 10Lebo keď niekto uvidí toho, čo má poznanie, stolovať v pohanskom chráme, neposmelí sa jeho svedomie, pretože je slabé, aby jedol mäso obetované modlám? 11A slabý zahynie pre tvoje poznanie – brat, za ktorého zomrel Kristus! 12Keď takto hrešíte proti bratom a zraňujete ich slabé svedomie, hrešíte proti Kristovi. 13Preto ak jedlo pohoršuje môjho brata, nebudem nikdy jesť mäso, aby som nepohoršil svojho brata.

Apoštolova nezištnosť. – 19, 1Nie som slobodný? Nie som apoštol? Vari som nevidel Ježiša, nášho Pána? A vy nie ste moje dielo v Pánovi?! 2Ak aj pre iných nie som apoštolom, pre vás určite som. Veď vy ste pečaťou môjho apoštolátu v Pánovi. 3Toto je moja obrana proti tým, čo ma posudzujú. 4Vari nemáme právo jesť a piť? 55Nemáme právo brať so sebou ženu, sestru, tak ako ostatní apoštoli a Pánovi bratia i Kéfas?! 6Alebo len ja a Barnabáš nemáme právo nepracovať?

7Kto kedy vojenčí na svoje trovy? Kto sadí vinicu, a neje z nej ovocie? Alebo kto pasie stádo, a neživí sa mliekom stáda? 8Hovorím to len po ľudsky? A nehovorí to aj Zákon? 99V Mojžišovom zákone je predsa napísané: „Mlátiacemu volovi nezaviažeš papuľu.“ Vari tu Boh myslí na voly? 10A nehovorí to skôr pre nás? Veď pre nás je napísané, že ten, čo orie, má orať v nádeji, a kto mláti, tak v nádeji, že dostane z úrody. 11Keď sme vám my zasiali duchovné dobrá, je to také veľké, ak u vás žneme hmotné? 12Ak majú iní u vás toto právo, nie tým skôr my? No nepoužili sme toto právo, ale všetko znášame, len aby sme nepostavili prekážku Kristovmu evanjeliu. 13Neviete, že tí, čo konajú svätú službu, jedia z toho, čo je vo svätyni, a tí, čo slúžia oltáru, majú z oltára podiel? 14Tak nariadil aj Pán tým, čo zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia.

15No ja som nič z toho nepoužil. A toto nepíšem preto, aby to bolo aj v mojom prípade, lebo radšej zomriem, ako by mal niekto zmariť túto moju chválu. 16Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť, a beda mi, keby som evanjelium nehlásal. 17Ak to robím z vlastnej vôle, mám nárok na odmenu, ale ak nie z vlastnej vôle, je to služba, ktorá mi je zverená. 18Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu.

19Lebo hoci som slobodný voči všetkým, stal som sa sluhom všetkých, aby som čím viacerých získal. 20Pre Židov som sa stal akoby Židom, aby som získal Židov. Pre tých, čo sú pod zákonom, bol som akoby pod zákonom – hoci sám som nebol pod zákonom –, aby som získal tých, čo boli pod zákonom. 21Pre tých, čo boli bez zákona, bol som akoby bez zákona – hoci bez Božieho zákona som nebol, ale bol som pod Kristovým zákonom –, aby som získal tých, čo boli bez zákona. 22Pre slabých som sa stal slabým, aby som získal slabých. Pre všetkých som sa stal všetkým, aby som zachránil aspoň niektorých. 23A všetko robím pre evanjelium, aby som mal na ňom podiel.

Beh o víťaznú cenu. – 24Neviete, že tí, čo bežia na štadióne, bežia síce všetci, ale iba jeden dosiahne víťaznú cenu? Bežte tak, aby ste sa jej zmocnili. 2525-27A každý, kto závodí, zdržuje sa všetkého; oni preto, aby dosiahli porušiteľný veniec, my však neporušiteľný. 26Ja teda tak bežím, nie ako na neisto, tak bojujem, nie akoby som bil do vetra. 27Ale krotím svoje telo a podrobujem si ho, aby som azda, kým iným kážem, sám nebol zavrhnutý.

Varovné príklady z dejín Izraela. – 110, 1Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že všetci naši otcovia boli pod oblakom, všetci prešli cez more 22a všetci boli v oblaku a v mori pokrstení v Mojžišovi, 33všetci jedli ten istý duchovný pokrm 44a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol Kristus. 55Ale vo väčšine z nich nemal Boh zaľúbenie, veď popadali na púšti.

66To sa stalo ako predobraz pre nás, aby sme neboli žiadostiví zla, ako boli žiadostiví oni. 77Ani modlármi nebuďte, ako niektorí z nich; ako je napísané: „Ľud sa posadil, aby jedol a pil. Potom vstali a zabávali sa.“ 88Ani nesmilnime, ako niektorí z nich smilnili, a padlo ich za jeden deň dvadsaťtritisíc. 99Ani nepokúšajme Krista, ako niektorí z nich pokúšali, a zahynuli od hadov. 1010Ani nerepcite, ako niektorí z nich reptali, a zahynuli od zhubcu. 1111A toto sa im stalo ako predobraz a bolo napísané ako napomenutie pre nás, ktorých zastihol koniec vekov. 12Preto kto si myslí, že stojí, nech si dáva pozor, aby nepadol. 13Skúška, ktorá na vás dolieha, je iba ľudská. A Boh je verný. On vás nedovolí skúšať nad vaše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby ste mohli vydržať.

Účasť na Pánovom stole. – 1414-22Preto, moji milovaní, utekajte pred modloslužbou. 15Hovorím vám ako rozumným. Posúďte sami, čo hovorím: 16Nie je kalich dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi? A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? 17Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. 1818Pozrite na Izrael podľa tela: nemajú azda tí, čo jedia obety, účasť aj na oltári?

Účasť na stole zlých duchov. – 19Čo tým chcem povedať? Že mäso obetované modlám je niečo? Alebo že modla je niečo? 20Ale to, čo obetujú, obetujú zlým duchom, a nie Bohu. A ja nechcem, aby ste boli spoločníkmi zlých duchov. 21Nemôžete piť Pánov kalich aj kalich zlých duchov; nemôžete mať podiel na Pánovom stole aj na stole zlých duchov. 22Alebo chceme dráždiť Pána? Sme azda silnejší ako on?

Ohľad na svedomie iných a sloboda. – 2323„Slobodno všetko.“ Ale nie všetko osoží. „Slobodno všetko.“ Ale nie všetko buduje. 24Nech nik nehľadá vlastné záujmy, ale záujmy iného. 25Jedzte všetko, čo dostať v jatkách, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 2626 Veď Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa.

27Ak vás niekto z neveriacich pozve a chcete ísť, jedzte všetko, čo vám predložia, a na nič sa nevypytujte kvôli svedomiu. 28Ale keby vám niekto povedal: „Toto bolo obetované modlám,“ nejedzte to kvôli tomu, čo vás upozornil, a kvôli svedomiu, 29pričom nemyslím na tvoje vlastné svedomie, ale na svedomie toho druhého. Veď prečo by malo svedomie iného odsúdiť moju slobodu? 30A keď ja niečo s vďakou požívam, prečo by ma mal niekto tupiť za to, za čo ja vzdávam vďaky?!

31Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu. 32Nebuďte na pohoršenie ani Židom ani Grékom ani Božej cirkvi, 33ako sa aj ja chcem páčiť všetkým vo všetkom a nehľadám, čo mne vyhovuje, ale čo osoží mnohým, aby boli spasení.

1Napodobňujte ma, ako aj ja napodobňujem Krista.