Prvá kniha kroník   –   1Krn 6,31–38

31syna Amasaiho, syna Boniho, syna Somera, 32syna Moholiho, syna Musiho, syna Merariho, syna Léviho.

33Ich bratia leviti boli ustanovení na rozličnú službu v stánku Pánovho domu: 34Áron a jeho synovia pálili na oltári zápalných obiet a na kadidlovom oltári, konali rozličné služby vo veľsvätyni a mali uzmierovať za Izrael podľa všetkého toho, čo prikázal Pánov služobník Mojžiš. 35A toto sú Áronovi synovia: jeho syn Eleazar, jeho syn Finés, jeho syn Abisue, 36jeho syn Boki, jeho syn Ozi, jeho syn Zarahiáš, 37jeho syn Merajot, jeho syn Amariáš, jeho syn Achitob, 38jeho syn Sadok, jeho syn Achimás.