Prvá kniha Machabejcov   –   1Mach 2,50–64
5042 n.25 n.12 n.

Teraz sa teda, synovia, borte za zákon,
dajte svoje životy za zmluvu svojich otcov!

51

Buďte pamätliví skutkov svojich otcov,
ktoré vykonali za svojich čias!
Potom bude veľká sláva a večné meno vaším údelom.

5252

Či sa neukázalo, že Abrahám bol v pokušení verný,
a nepripočítalo sa mu to za záslužný čin?

5353

Jozef zachovával zákon, keď bol v súžení,
a tak sa stal pánom Egypta.

5454

Finés, náš otec, za prejavenie vzácnej horlivosti
dostal prisľúbenie večného kňazstva.

5555

Jezus splnil príkaz
a stal sa sudcom v Izraeli.

5656

Kaleb sa osvedčil pred všetkými ľuďmi,
preto dostal dedičný údel v (našej) krajine.

5757

Dávid, pretože bol nábožný,
dostal kráľovský trón na večité veky.

5858

Eliáš, čo veľmi horlil za zákon,
bol vzatý do neba.

5959 n.

Ananiáš, Azariáš, Mízael verili,
a preto boli zachránení z blčiaceho ohňa.

60

Daniel bol pre svoju nevinnosť
vyslobodený z pažeráka levov.

6161

Tak vás pokolenie za pokolením poučuje,
že nezhynul nik, kto dúfal v neho.

62

Hrozieb zločinca sa nestrachujte,
lebo jeho sláva bude kalom pre črviaky.

6363

Dnes sa povyšuje, a zajtra ho už nebude;
obráti sa zasa na svoj prach,
nebude z jeho plánov nič.

64

Nuž vy, synovia, vzmužte sa a buďte silní v Zákone,
lebo len ním dosiahnete slávu!