Prvá kniha Machabejcov   –   1Mach 2,52–60
525242 n.25 n.12 n.

Či sa neukázalo, že Abrahám bol v pokušení verný,
a nepripočítalo sa mu to za záslužný čin?

5353

Jozef zachovával zákon, keď bol v súžení,
a tak sa stal pánom Egypta.

5454

Finés, náš otec, za prejavenie vzácnej horlivosti
dostal prisľúbenie večného kňazstva.

5555

Jezus splnil príkaz
a stal sa sudcom v Izraeli.

5656

Kaleb sa osvedčil pred všetkými ľuďmi,
preto dostal dedičný údel v (našej) krajine.

5757

Dávid, pretože bol nábožný,
dostal kráľovský trón na večité veky.

5858

Eliáš, čo veľmi horlil za zákon,
bol vzatý do neba.

5959 n.

Ananiáš, Azariáš, Mízael verili,
a preto boli zachránení z blčiaceho ohňa.

60

Daniel bol pre svoju nevinnosť
vyslobodený z pažeráka levov.