Prvý list Timotejovi   –   1Tim 2

Liturgická modlitba. – 1Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, 2za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 3Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. 52, 5-6Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi – človek Kristus Ježiš, 6ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. 7A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola – hovorím pravdu, neklamem –, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.

Muži a ženy v liturgickom zhromaždení. – 88Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. 9Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; 10ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

1111-15Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. 12Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. 13Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. 14A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. 1515Ale spasí sa rodením detí; ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.