Prvý list Timotejovi   -   1Tim 1,3 – 4,11

Pastoračné pokyny Timotejovi, 1,3 - 2,15

Výstraha pred falošnými učiteľmi. - 3Keď som šiel do Macedónska, prosil som ťa, aby si zostal v Efeze a prikázal niektorým, aby neučili inak 44a nezaoberali sa bájkami a nekonečnými rodokmeňmi, ktoré podporujú viac škriepky ako Boží plán, ktorý je vo viere. 5Cieľom prikázania je láska, vychádzajúca z čistého srdca, dobrého svedomia a úprimnej viery, 6od čoho niektorí odbočili a dali sa na prázdne reči. 77Chcú byť učiteľmi zákona, a nerozumejú ani tomu, čo hovoria, ani tomu, čo tvrdia.

Pravá úloha zákona. - 8Vieme, že zákon je dobrý, ak ho niekto správne používa, 99pričom vie, že zákon nie je daný pre spravodlivého, ale pre nespravodlivých a nepoddajných, pre bezbožných a hriešnikov, pre zvrhlých a svetákov, pre otcovrahov a matkovrahov, pre vrahov vôbec, 10pre smilníkov, súložníkov mužov, únoscov, luhárov, krivoprísažníkov a pre čokoľvek iné, čo sa prieči zdravému učeniu, 11podľa evanjelia o sláve blahoslaveného Boha, ktoré mi bolo zverené.

Chvála na Kristovo milosrdenstvo. - 12Ďakujem tomu, ktorý ma posilnil, Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi, že ma uznal za verného a zveril mi službu, 13hoci som bol predtým rúhač, prenasledovateľ a násilník. No dosiahol som milosrdenstvo, lebo som to robil z nevedomosti v nevere. 14Ale nadmieru sa rozhojnila milosť nášho Pána s vierou a láskou, ktoré sú v Ježišovi Kristovi.

1515Toto slovo je spoľahlivé a úplne vierohodné: Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich. 16Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Ježiš Kristus všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.

17Kráľovi vekov, nesmrteľnému, neviditeľnému, jedinému Bohu česť a sláva na veky vekov. Amen.

Bojuj dobrý boj. - 1818Toto prikázanie ti zverujem, syn môj Timotej, podľa predošlých proroctiev o tebe, aby si nimi posilnený bojoval dobrý boj, 19aby si mal vieru a dobré svedomie, ktoré niektorí odvrhli a stroskotali vo viere. 2020K nim patrí Hymeneus a Alexander, ktorých som vydal satanovi, aby sa odučili rúhať.

Liturgická modlitba. - 1Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, 2za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 3Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. 52, 5-6Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, 6ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. 7A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola - hovorím pravdu, neklamem -, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.

Muži a ženy v liturgickom zhromaždení. - 88Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. 9Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; 10ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

1111-15Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. 12Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. 13Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. 14A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. 1515Ale spasí sa rodením detí; ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.

Duchovní pastieri, čistota viery a pravá nábožnosť, 3,1 - 4,16

Biskupi. - 13, 1Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. 22Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; 3nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; 4musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. 5Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?! 6Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. 77Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.

Diakoni. - 88Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku, 9ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. 10Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu. 1111Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom. 12Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. 13Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Tajomstvo nábožnosti. - 14Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, 15ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. 1616A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti:

On sa zjavil v tele,
bol ospravedlnený v Duchu,
ukázal sa anjelom,
zvestovali ho národom,
na svete v neho uverili,
vzatý bol do slávy.

Falošní učitelia. - 14, 1Duch výslovne hovorí, že v posledných časoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržiavať zvodných duchov a učenia démonov, 22zvedení pokrytectvom luhárov, ktorí majú na svedomí vypálené znamenie; 3zabraňujú ženiť sa a jesť pokrmy, ktoré Boh stvoril, aby ich so vzdávaním vďaky požívali veriaci a tí, čo spoznali pravdu. 44Veď všetko, čo Boh stvoril, je dobré a nemá sa zavrhovať nič, čo sa prijíma so vzdávaním vďaky, 55lebo sa to posväcuje Božím slovom a modlitbou.

6Ak toto budeš predkladať bratom, budeš dobrým služobníkom Krista Ježiša, živeným slovami viery a dobrého učenia, ktoré si si osvojil. 7Svetáckym a babským bájkam sa vyhýbaj.

Pravá nábožnosť. - Cvič sa v nábožnosti! 8Lebo telesné cvičenie málo osoží, ale nábožnosť je užitočná na všetko a má prisľúbenie pre terajší aj budúci život. 9Toto slovo je spoľahlivé a hodné prijať ho úplne. 10Preto sa namáhame a zápasíme, lebo máme nádej v živého Boha, ktorý je Spasiteľom všetkých ľudí, najmä veriacich. 11Toto prikazuj a uč!