Prvý list Timotejovi   -   1Tim 2,1 – 3,16

Liturgická modlitba. - 1Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí, 2za kráľov i za všetkých, čo sú na vyšších miestach, aby sme mohli žiť tichým a pokojným životom vo všetkej nábožnosti a mravnej čistote. 3Toto je dobré a milé pred Bohom, naším Spasiteľom, 4ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu. 52, 5-6Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš, 6ktorý vydal seba samého ako výkupné za všetkých, ako svedectvo v pravom čase. 7A ja som ustanovený za jeho hlásateľa a apoštola - hovorím pravdu, neklamem -, za učiteľa pohanov vo viere a pravde.

Muži a ženy v liturgickom zhromaždení. - 88Chcem teda, aby sa muži modlili na každom mieste a dvíhali čisté ruky bez hnevu a hádok. 9Podobne aj ženy nech sú v odeve ozdobenom cudnosťou a nech sa krášlia skromnosťou; nie pozapletanými vlasmi, zlatom a perlami alebo drahými šatami; 10ale, ako pristane ženám, ktoré vyznávajú nábožnosť, dobrými skutkami.

1111-15Žena nech sa učí v tichosti a v úplnej podriadenosti. 12Učiť žene nedovoľujem, ani vládnuť nad mužom, ale nech je tichá. 13Veď prvý bol stvorený Adam, až potom Eva. 14A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a padla do hriechu. 1515Ale spasí sa rodením detí; ak vytrvajú vo viere a láske, v posväcovaní a v triezvosti.

Duchovní pastieri, čistota viery a pravá nábožnosť, 3,1 - 4,16

Biskupi. - 13, 1Toto slovo je spoľahlivé: Kto sa usiluje byť biskupom, túži po dobrom diele. 22Ale biskup musí byť bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozvážny, slušný, pohostinný, schopný učiť; 3nie pijan, ani bitkár, ale skromný, nie neznášanlivý, ani chamtivý; 4musí dobre viesť svoj dom a deti držať v poslušnosti a v celkovej mravnej čistote. 5Veď kto nevie viesť svoj dom, ako sa bude starať o Božiu cirkev?! 6Nemá to byť novoobrátenec, aby nespyšnel a neprepadol diablovmu odsúdeniu. 77Musí mať aj dobré svedectvo od tých, čo sú mimo, aby neupadol do opovrhnutia a do diablovho osídla.

Diakoni. - 88Takisto diakoni majú byť cudní, nie dvojakí v reči, ani príliš oddaní vínu, ani žiadostiví mrzkého zisku, 9ale v čistom svedomí nech uchovávajú tajomstvo viery. 10Aj ich treba najprv vyskúšať; až potom, keď sa ukážu bez úhony, nech konajú službu. 1111Podobne aj ženy nech sú cudné, nie klebetné, triezve a verné vo všetkom. 12Diakoni nech sú muži jednej ženy a nech dobre vedú svoje deti a svoje domy. 13Lebo tí, čo budú dobre konať svoju službu, získajú si dôstojné postavenie a veľkú istotu vo viere, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Tajomstvo nábožnosti. - 14Toto ti píšem v nádeji, že čoskoro prídem k tebe, 15ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy. 1616A všetci vyznávajú, že veľké je tajomstvo nábožnosti:

On sa zjavil v tele,
bol ospravedlnený v Duchu,
ukázal sa anjelom,
zvestovali ho národom,
na svete v neho uverili,
vzatý bol do slávy.