Prvý Petrov list   -   1Pt 1

Úvod 1,1-12

Pozdrav. - 11, 1Peter, apoštol Ježiša Krista, vyvoleným, čo sú ako cudzinci v diaspóre v Ponte, Galácii, Kappadócii, Ázii a Bitýnii, 2ktorých Boh Otec vopred poznal a Duchom posvätil, aby boli poslušní a pokropení krvou Ježiša Krista: Milosť vám a pokoj v hojnosti.

Vzdávanie vďaky za milosť spásy. - 33-123Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, 4pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi. 5Vás Božia moc vierou chráni pre spásu, ktorá je pripravená zjaviť sa v poslednom čase. 6Preto sa radujete, hoci sa teraz, ak treba, trochu aj rmútite pre rozličné skúšky, 77aby vám vaša vyskúšaná viera, omnoho vzácnejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež skúša ohňom, bola na chválu, slávu a česť vtedy, keď sa zjaví Ježiš Kristus. 8Vy ho milujete, hoci ste ho nevideli. Ani teraz ho nevidíte, ale veríte a jasáte nevýslovnou radosťou, plnou slávy, 9že dosahujete cieľ svojej viery - spásu duší.

1010Túto spásu hľadali a skúmali proroci, ktorí prorokovali o milosti, pripravenej pre vás. 11Skúmali, na ktorý čas a na aké okolnosti ukazuje Kristov Duch, ktorý bol v nich, keď vopred svedčil o Kristových utrpeniach a o sláve, ktorá po nich nasledovala. 12A bolo im zjavené, že nie sebe, ale vám poslúžili tým, čo vám teraz zvestujú hlásatelia evanjelia v Duchu Svätom, zoslanom z neba, na čo túžia hľadieť aj anjeli.

Zásady kresťanského života, 1,13 - 3,12

Povolanie k svätosti. - 13Preto si prepášte bedrá mysle, buďte triezvi a celú svoju nádej uprite na milosť, ktorú dostanete, keď sa zjaví Ježiš Kristus. 14Ako poslušné deti neprispôsobujte sa takým žiadostiam, ako keď ste boli v nevedomosti, 15ale ako svätý je ten, ktorý vás povolal, buďte aj vy svätí vo všetkom svojom počínaní; 1616veď je napísané: "Buďte svätí, lebo ja som svätý." 1717A keď ako Otca vzývate toho, ktorý súdi bez nadŕžania osobám, každého podľa jeho skutkov, žite v bázni v čase svojho pobytu na zemi. 18Veď viete, že zo svojho márneho spôsobu života, zdedeného po otcoch, boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, 19ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka. 20On bol vopred vyhliadnutý, ešte pred stvorením sveta, zjavil sa však až v posledných časoch kvôli vám, 21čo skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, aby sa vaša viera a nádej upínali na Boha.

Bratská láska znovuzrodených. - 22Poslušnosťou pravde ste si očistili duše, aby ste mali bratskú lásku bez pokrytectva. Preto sa zo srdca navzájom vrúcne milujte! 23Veď ste sa znovuzrodili nie z porušiteľného semena, ale z neporušiteľného: Božím slovom, živým a večným. 2424Lebo

každé telo je ako tráva
a všetka jeho sláva ako kvet trávy.
Tráva uschne, kvet odpadne,

25

ale Pánovo slovo trvá naveky.

A to je to slovo, ktoré sa vám zvestovalo.