Výzva proti Edomu

11

Videnie Abdiáša.
Toto hovorí Pán, Jahve, o Edome:
Zvesť som počul od Pána
a posol bol poslaný k národom:
„Vstaňte, pozdvihnime sa
proti nemu do boja!“

Záhuba Edomu

2

„Hľa, umenším ťa medzi národmi,
budeš veľmi opovrhnutý!

33

Nadutosť tvojho srdca ťa oklame,
obyvateľ skalných trhlín!
Sídli vysoko a hovorí si v srdci:
»Ktože ma zrúti na zem?«

4

Čo sa vyvýšiš ako orol
a čo si aj medzi hviezdy hniezdo postavíš,
zrútim ťa odtiaľ,“ hovorí Pán.

55 n.

Ak prídu k tebe zlodeji,
ak noční lupiči – (a spustošia ťa!) –
či si neukradnú, len koľko im stačí?
Ak prídu k tebe oberači,
či nenechajú paberky?

6

Ako poprehľadávajú Ezaua,
poprekutávajú jeho skrýše!

77

Až k hraniciam ťa poženú
všetci mužovia tvojej zmluvy,
oklamú, premôžu ťa
tvoji chleboví priatelia,
osídlo postavia pod teba,
ty nechápavý!

8

„Či v ten deň – hovorí Pán –
nevyničím mudrcov z Edomu
a rozumnosť z Ezauovho vrchu?

99

Vtedy ochabnú tvoji hrdinovia, Teman,
aby z Ezauovho vrchu
každý vraždou vyhynul.

Vina Edomu

1010

Pre násilie na tvojom bratovi Jakubovi
pokryje ťa hanba a zahynieš naveky.

1111

V deň, keď si stál oproti,
v deň, keď barbari zajali jeho vojsko
a cudzinci vnikli do jeho brán
a o Jeruzalem hádzali žreb,
i ty si bol ako jeden z nich.“

1212-14

Ale nehľaď na deň svojho brata,
na deň jeho nešťastia,
neteš sa nad Júdovými synmi
v deň ich skazy
a neroztváraj si ústa
v deň úzkosti.

13

Nevnikaj do brány môjho ľudu
v deň jeho pohromy,
nepas si aj ty oči na jeho nešťastí
v deň jeho pohromy
a nehrab sa za jeho majetkom
v deň jeho pohromy!

14

Ani nestoj pri trhlinách,
aby si hubil jeho ubehlíkov,
a nechytaj jeho utečencov
v deň úzkosti!

Deň Pána príde

1515 n.

Lebo je blízko Pánov deň
proti všetkým národom.
Ako si nakladal ty,
tak naloží s tebou,
tvoje činy ti zvráti na hlavu.

16

Lebo ako ste pili na mojom svätom vrchu,
tak budú piť ustavične všetky národy,
budú piť a srkať a budú, akoby neboli.

Spása na Sione

1717-19

Na vrchu Sion bude však záchrana
a bude svätý;
Jakubov dom sa zmocní svojho majetku.

18

Jakubov dom bude ohňom
a Jozefov dom plameňom,
dom Ezauov však plevou,
ktorú zapália a strávia,
a z Ezauovho domu sa nezachráni nik,
lebo Pán (tak) hovorí.

19

Zmocnia sa juhu, Ezauovho vrchu
a roviny Filištíncov.
Zmocnia sa Efraimových polí
a polí Samárie
a Benjamín Galaádu.

2020

Zajatí tohto vojska, synov Izraela,
sa zmocnia Kanaánu až po Sareptu
a zajatí Jeruzalema, ktorí sú v Sardoch,
zmocnia sa miest juhu.

2121

Záchranci vystúpia na vrch Sion,
aby súdili Ezauov vrch
a kráľovstvo bude patriť Pánovi.