Kniha proroka Amosa   –   Am 1

11,1Slová Amosa, jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Izraelu v dňoch júdskeho kráľa Oziáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama syna Joasovho, dva roky pred zemetrasením.

22

I povedal:
„Pán volá zo Siona,
z Jeruzalema vydáva svoj hlas.
Smútia nivy pastierov
a zoschýna vrchol Karmelu.“

Výhražné reči

Zahynú pohanské národy, ale aj Júda a Izrael

Damask

33

Toto hovorí Pán:
„Pre tri hriechy Damasku,
ba pre štyri – neodvolám to:
pretože mláťačkou železnou
mlátili Galaád,

4

vrhnem oheň na Hazaelov dom
a strávi Benadadove paláce.

55

Zlámem závory Damasku,
vykynožím obyvateľov z údolia hriechu
a z Bet Edenu toho, čo drží žezlo,
ľud Aramu však pôjde do Kíru“ –
hovorí Pán.

Filištínci

66-8

Toto hovorí Pán:
„Pre tri hriechy Gazy,
ba pre štyri – neodvolám to:
pretože odviedli všetkých do zajatia,
aby ich vydali Edomu,

7

vrhnem oheň na múry Gazy
a strávi jej paláce.

8

Vykynožím obyvateľov Azotu
a z Askalonu toho, čo drží žezlo;
vystriem ruku proti Akaronu,
takže zhynú zvyšky Filištíncov“ –
hovorí Pán, Jahve.

Týrus

99 n.

Toto hovorí Pán:
„Pre tri hriechy Týru,
ba pre štyri – neodvolám to:
pretože vydali všetkých zajatcov Edomu
a nepamätali na bratskú zmluvu,

10

vrhnem oheň na múry Týru
a strávi jeho paláce.“

Edom

1111 n.

Toto hovorí Pán:
„Pre tri hriechy Edomu,
ba pre štyri – neodvolám to:
pretože mečom stíhal svojho brata,
zničil lásku k nemu,
jednostaj držal svoj hnev
a svoju zlosť prechovával večne,

12

vrhnem oheň na Teman
a strávi paláce Bozry.“

Amončania

1313

Toto hovorí Pán:
„Pre tri hriechy Amonových synov,
ba pre štyri – neodvolám to:
pretože rozparovali ťarchavé Galaádu,
aby rozšírili svoje hranice,

1414

zapálim oheň na múroch Raby,
takže strávi jej paláce
za lomozu v deň vojny,
za búrky v deň víchrice.

15

Jej kráľ pôjde do zajatia,
on a s ním jeho kniežatá“ –
hovorí Pán.