Kniha proroka Amosa   -   Am 1 – 2

11,1Slová Amosa, jedného z pastierov v Tekue, ktoré videl proti Izraelu v dňoch júdskeho kráľa Oziáša a v dňoch izraelského kráľa Jeroboama syna Joasovho, dva roky pred zemetrasením.

22

I povedal:
"Pán volá zo Siona,
z Jeruzalema vydáva svoj hlas.
Smútia nivy pastierov
a zoschýna vrchol Karmelu."

Výhražné reči

Zahynú pohanské národy, ale aj Júda a Izrael

Damask

33

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Damasku,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože mláťačkou železnou
mlátili Galaád,

4

vrhnem oheň na Hazaelov dom
a strávi Benadadove paláce.

55

Zlámem závory Damasku,
vykynožím obyvateľov z údolia hriechu
a z Bet Edenu toho, čo drží žezlo,
ľud Aramu však pôjde do Kíru" -
hovorí Pán.

Filištínci

66-8

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Gazy,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože odviedli všetkých do zajatia,
aby ich vydali Edomu,

7

vrhnem oheň na múry Gazy
a strávi jej paláce.

8

Vykynožím obyvateľov Azotu
a z Askalonu toho, čo drží žezlo;
vystriem ruku proti Akaronu,
takže zhynú zvyšky Filištíncov" -
hovorí Pán, Jahve.

Týrus

99 n.

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Týru,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože vydali všetkých zajatcov Edomu
a nepamätali na bratskú zmluvu,

10

vrhnem oheň na múry Týru
a strávi jeho paláce."

Edom

1111 n.

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Edomu,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože mečom stíhal svojho brata,
zničil lásku k nemu,
jednostaj držal svoj hnev
a svoju zlosť prechovával večne,

12

vrhnem oheň na Teman
a strávi paláce Bozry."

Amončania

1313

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Amonových synov,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože rozparovali ťarchavé Galaádu,
aby rozšírili svoje hranice,

1414

zapálim oheň na múroch Raby,
takže strávi jej paláce
za lomozu v deň vojny,
za búrky v deň víchrice.

15

Jej kráľ pôjde do zajatia,
on a s ním jeho kniežatá" -
hovorí Pán.

Moab

12,1-3

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Moabu,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože spálili
kosti kráľa Edomu na vápno,

2

vrhnem oheň na Moabsko
a strávi paláce Kariotu
a Moab zomrie v lomoze,
v hluku a za zvuku trúby.

3

Vyhubím z jeho stredu sudcov
a všetky jeho kniežatá zabijem s ním" -
hovorí Pán.

Júda

44

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Júdu,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože zavrhli Pánov zákon
a nezachovali jeho predpisy
- zviedli ich do bludu ich lži,
za ktorými chodili ich otcovia -,

5

vrhnem oheň na Júdu
a strávi paláce Jeruzalema."

Izrael

66

Toto hovorí Pán:
"Pre tri hriechy Izraela,
ba pre štyri - neodvolám to:
pretože poctivca predali za peniaz
a bedára za pár topánok.

77

V prachu zeme šliapu po hlave maličkých
a krivia cestu utlačených;
otec so synom ide k dievčaťu,

88

aby znesvätili moje sväté meno.
Na založených plášťoch sa váľajú
pri každom oltári
a pijú víno pokutovaných
v dome svojho Boha.

99

A ja som vyničil
spred nich Amorejčanov,
vysokých ako výška cédra
a silných ako duby;
zničil som ich ovocie zhora
a ich korene zdola.

10

Ja som vás vyviedol z egyptskej krajiny
a viedol som vás štyridsať rokov po púšti,
aby ste zaujali krajinu Amorejčanov.

1111

Z vašich synov som ustanovil prorokov
a z vašich mladíkov nazirejcov;
či je to nie tak, synovia Izraela? -
hovorí Pán.

12

Lenže nazirejcom ste dali piť víno
a prorokom ste rozkazovali: »Neprorokujte!«

13

Hľa, bude škrípať pod vami
ako škrípe voz plný snopov.

14

Vtedy ľahký stratí beh,
mocný si nezocelí silu
a hrdina si nezachráni život.

15

Kušostrelec neobstojí,
ľahkonohý neutečie,
jazdec si nezachráni život na koni.

16

Najsrdnatejší z hrdinov
bude nahý bežať v ten deň" -
hovorí Pán.