Kniha proroka Amosa   -   Am 3 – 6

Súd nad Izraelom, hl. 3 - 6

Prorok oznamuje súd

1

Čujte túto reč,
ktorú Pán hovorí o vás, synovia Izraela,
o celom pokolení,
ktoré som vyviedol z egyptskej krajiny:

23,2

"Iba vás som poznal
zo všetkých národov zeme,
preto strescem na vás
všetky vaše hriechy.

33-8

Či pôjdu dvaja spolu,
ak sa nedohovorili?

4

Či lev reve v lese, ak nemá korisť? -
Či sa ozve levíča z brlohu, ak nič nechytilo?

5

Či padne vták do siete na zemi, ak niet osídla? -
Či sa strhne sieť zo zeme, ak nič nechytila?

6

Či zazneje v meste pozauna a ľud by sa nestrhol? -
Či sa stane v meste nešťastie, ak ho neurobil Pán?

7

Veď Pán, Jahve, neurobí nič,
ak nezjaví svoj plán svojim sluhom, prorokom.

8

Lev reve, kto by sa nebál?
Pán, Jahve, hovorí, kto by neprorokoval?

Tresty

99 n.

Oznámte v palácoch Asýrska
aj v palácoch egyptskej krajiny
a vravte: »Zhromaždite sa na vrchoch Samárie«
a všimnite si v nej veľký zhon
a utláčanie v jej strede!

10

Nevedia konať priamo, hovorí Pán,
hromadia násilie a lúpež vo svojich palácoch."

11

Preto takto hovorí Pán, Jahve:
"Nepriateľ obkľúči krajinu
a pozbaví ťa sily,
budú vyplienené tvoje paláce."

1212

Toto hovorí Pán:
"Ako pastier vytrhne z pysku leva
dve nôžky alebo kúsok ucha,
tak sa vyslobodia synovia Izraela,
ktorí sedia v Samárii
v rohu na pohovke a na damaškovom lôžku.

13

Čujte a dosvedčte v Jakubovom dome,
hovorí Pán, Jahve, Boh zástupov.

1414

Lebo v deň, keď navštívim hriechy Izraela
a budem trestať pre oltár v Beteli,
budú zrazené rohy oltára
a padnú na zem.

1515

Zrútim aj zimný dom spolu s domom letným;
vtedy zaniknú domy zo slonoviny
a bude koniec mnohým domom" -
hovorí Pán.

Výstraha ženám Samárie

14,1

Čujte toto slovo, kravy bášanské,
čo ste na vrchu Samárie,
utláčate maličkých, ubíjate biednych
a vravíte svojim pánom: "Daj, chceme piť!"

22 n.

Pán sa na svoju svätosť zaprisahal:
"Hľa, prídu na vás dni,
keď vás odvedú za hákmi
a zvyšky z vás za rybárskymi udicami.

3

Cez trhliny prejdete, každá rovnou cestou,
a vyhodia vás na Hermon" - hovorí Pán.

Hriešny kult Izraela

44 n.

"Poďte do Betelu a hrešte,
do Galgaly a hrešte viac,
prinášajte ráno svoje obety
a každé tri dni svoje desiatky!

5

Páľte z kvasu ďakovnú obetu,
volajte, oznamujte dobrovoľné obety,
keď to tak ľúbite, synovia Izraela" -
hovorí Pán, Jahve.

66

"Preto ja som vám dal
prázdne zuby vo všetkých vašich mestách
a nedostatok chleba na všetkých vašich miestach,
ale neobrátili ste sa ku mne" - hovorí Pán.

77 n.

"Ja som vám odoprel dážď,
keď boli ešte tri mesiace do žatvy;
i dal som pršať nad jedným mestom
a nad iným mestom som pršať nedal;
jeden ostredok dážď zvlažil,
kým ostredok, na ktorý nepadal dážď, vyschol.

8Dve-tri mestá sa tackali k jednému mestu,
aby sa napili vody, ale nezahasili smäd,
a predsa ste sa neobrátili ku mne" - hovorí Pán.
99"Bil som vás úpalom a sneťou;
množstvo vašich záhrad a vinohradov,
vašich figovníkov a olív zožrali kobylky;
no neobrátili ste sa ku mne" - hovorí Pán.
1010"Poslal som na vás mor ako v Egypte,
porazil som mečom vašich mladíkov
spolu s vašimi krásnymi koňmi
a nechal som, nech vám vniká do nosov
zápach vašich táborov;
no neobrátili ste sa ku mne" - hovorí Pán.

11"A vyvrátil som vás,
ako vyvrátil Boh Sodomu a Gomoru,
že ste boli ako hlaveň vytrhnutá z vatry;
no neobrátili ste sa ku mne" - hovorí Pán.
1212"Preto takto naložím s tebou, Izrael;
keďže takto naložím s tebou,
chystaj sa pred svojho Boha, Izrael.
13Lebo, hľa, utvára kopce a tvorí vietor
a oznamuje človeku, čo je jeho úmysel,
tvorí svitanie a tmu
a kráča po výšinách zeme:
Jahve, Boh zástupov, je jeho meno."

Nárek nad Izraelom:

1

Čujte túto reč!
Vznášam nad vami žalospev,
dom Izraela:

2

Padla, nevstane viac
panna Izrael,
zrútila sa na svoju zem,
nemá ju kto zdvihnúť.

35,3

Lebo toto hovorí Pán:
"Mestu, ktoré vytiahlo s tisícom,
ostane sto,
a ktoré vytiahlo so stom,
ostane desať pre dom Izraela."

4

Lebo toto hovorí Pán domu Izraela:
"Hľadajte ma a budete žiť!

55

Nehľadajte Betel,
do Galgaly nechoďte
a do Bersabe neputujte,
lebo Galgala pôjde do zajatia
a Betel bude ničím."

66

Hľadajte Pána a budete žiť,
ináč dopadne na Jozefov dom
ako oheň, ktorý stravuje,
a niet (toho), kto by zahasil Betel.

77 n.

Obracajú právo na palinu
a spravodlivosť hádžu na zem.

8

On stvoril Plejády a Orión,
temnosť na ráno obracia
a deň zatemňuje na noc;
on privoláva vody mora
a vylieva ich na povrch zeme,
Jahve je jeho meno.

9

On zablysne skazu nad mocným
a záhuba príde na pevnosť.

1010

Nenávidia toho, kto karhá v bráne,
odporný im je, kto hovorí pravdu.

11

Pretože šliapete po maličkom
a beriete od neho dávky obilia:
postavili ste domy z kresaného kameňa,
ale bývať v nich nebudete,
vysadili ste rozkošné vinice,
ale víno z nich piť nebudete.

1212

Veď viem, že mnoho je vašich hriechov
a ťažké sú vaše zločiny,
ubíjate spravodlivého, beriete výkupné
a chudáka utláčate pri bráne.

13

Preto múdry v tomto čase mlčí,
lebo je to zlý čas.

1414

Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste žili,
aby tak bol s vami Pán, Boh zástupov,
ako ste vraveli.

15

Nenáviďte zlo a milujte dobro
a uplatňujte právo v bráne,
azda sa zmiluje Pán, Boh zástupov,
nad zvyškami Jozefa.

16

Preto takto hovorí Jahve,
Boh zástupov, Pán:
"Na všetkých námestiach je nárek
a na všetkých uliciach vravia: »Jaj! Jaj!«
Roľníka vyzývajú na smútok
a znalca žalospevu na nárek.

1717

Aj vo všetkých viniciach bude nárek,
keď prejdem cez teba," hovorí Pán.

Neklamať sa!

1818-20

Beda vám, čo žiadate deň Pána!
Načože je vám Pánov deň? -
On je tma, a nie svetlo.

19

Ako keď niekto uteká pred levom
a narazí na medveďa;
ide domov, oprie sa rukou o múr
a vtom ho uhryzne had:

20

Či nie je Pánov deň tma, a nie svetlo,
temnota, ktorá nemá žiary?

2121-23

"Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky
a nevoňajú mi vaše zhromaždenia.

22

Keď mi prinášate celopaly
a svoje pokrmové obety, nemám v nich záľubu
a na tučné pokojné obety sa nepozriem.

23

Odstráň odo mňa hluk svojich piesní,
nechcem počuť ani zvuk tvojich hárf.

24

Radšej nech prúdi právo ako voda
a spravodlivosť ako stály potok.

2525 n.

Či ste mi prinášali obety a žertvy
štyridsať rokov na púšti, dom Izraela?

26

Lež nosili ste stan svojho Molocha
a Kaivana, svoje modly,
hviezdu svojich bohov,
ktoré ste si spravili.

2727

Nuž odvediem vás do zajatia za Damask,"
hovorí Pán; Boh zástupov je jeho meno.

Beda národu!

1

Beda bezstarostným na Sione
a bezpečným na vrchu Samárie,
váženým prvého národa,
ku ktorým prichádza Izraelov dom.

26,2

Prejdite do Kalana a viďte,
choďte odtiaľ do veľkého Ematu,
potom zostúpte do filištínskeho Getu,
či im je lepšie ako týmto kráľovstvám
a či majú väčšie územie, než je vaše?

33

Odďaľujete zlý deň,
ale trón násilia približujete.

44-6

Sedíte na pohovkách zo slonoviny,
vyvaľujete sa na lôžkach,
jete baránky zo stáda
a teľce z prostriedku čriedy.

5

Vyspevujú si pri zvuku harfy,
vymýšľajú si hudobné nástroje ako Dávid.

6

Pijú víno z krčahov,
natierajú sa najlepším olejom,
ale pre podlomenie Jozefa sa netrápia.

7

Preto pôjdu teraz do zajatia na čele zajatcov,
prestane hulákanie tých, čo sa vyvaľujú.

8

Pán, Jahve, sa zaprisahal na svoj život,
hovorí Pán, Boh zástupov:
"Odporná je mi Jakubova pýcha;
nenávidím jeho paláce,
a preto vydám mesto aj čo je v ňom."

99

Ak vtedy ostane v jednom dome
desať mužov, zomrú.

1010

A keď niektorého vynesie jeho pokrvný,
ten, čo ho spáli,
aby odstránil z domu kosti,
a spýta sa toho, čo je v kúte domu:
"Je ešte niekto s tebou?" -
on odpovie: "Nie!" a dodá:
"Ticho! Len nie spomenúť Pánovo meno!"

11

Lebo hľa, Pán dáva rozkaz
a rozbije veľký dom na sutiny
a malý dom na kúsky.

1212

Či po skalách bežia kone
a orú more na voloch?
Veď ste na jed obrátili právo
a ovocie spravodlivosti na palinu.

13

Čo sa tešíte pre ničomnosť? -
Čo vravíte: "A nezaujali sme
vlastnou silou Karnaim?"

1414

"Lebo, hľa, ja vzbudím proti vám, dom Izraela,
hovorí Pán, Boh zástupov -
národ a bude vás utláčať
od priechodu do Ematu až po Potok púšte."