Kniha Exodus   –   Ex 25,16

1616Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám.

Kniha Exodus   –   Ex 40,1–2

Postavenie a posviacka svätostánku. – 1Potom Pán povedal Mojžišovi: 2„V prvý deň prvého mesiaca postav príbytok, stánok zjavenia!