Kniha Exodus   -   Ex 5,1 – 6,30

Prvé vyjednávanie s faraónom. - 1Potom Mojžiš a Áron išli a vraveli faraónovi: "Toto ti odkazuje Pán, Boh Izraela: »Prepusť môj ľud, aby mi na púšti pripravil slávnosť!«" 2Faraón však odvetil: "Kto je Pán, aby som ho počúval a prepustil Izrael? Pána nepoznám a Izrael neprepustím!" 3Vtedy mu povedali: "Zjavil sa nám Boh Hebrejov. Máme ísť na tri dni cesty do púšte a tam priniesť Pánovi, nášmu Bohu, obetu, aby nás nenavštívil morom alebo mečom." 4Ale egyptský kráľ im odvetil: "Mojžiš a Áron, prečo chcete odviesť ľud od jeho práce? Len choďte za svojou robotou!" 5A faraón ešte hovoril: "Ľudu v krajine je veľa a vy by ste im chceli dožičiť odpočinok od robôt?!"

Útlak Izraelitov sa zväčšuje. - 6A v ten istý deň faraón prikázal dozorcom a predákom ľudu: 75,7-14"Nabudúce nedodávajte ľudu slamu na výrobu tehál ako doteraz. Sami nech si idú nazbierať slamy! 8Ale vy žiadajte od nich také množstvo tehál, aké vyrábali doteraz. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví! Veď prečo kričia: »Chceme odísť, chceme obetovať nášmu Bohu!«? 9Robotou treba týchto ľudí pritisnúť, aby sa starali o ňu a nestarali sa o hlúpe reči!" 10Dozorcovia (prác) a zapisovatelia šli a povedali ľudu: "Toto hovorí faraón: »Slamu vám už nedodám. 11Sami si choďte zbierať slamu, kde nájdete! Z vašej úlohy sa však nič nezľaví!«"

12A ľud sa rozpŕchol po celej egyptskej krajine zbierať slamu na tehlu. 13Dozorcovia však naliehali a vraveli: "Konajte si svoju prácu ako vtedy, keď bola slama!" 14A bili izraelských predákov, na ktorých dozorcovia zvaľovali vinu a hovorili: "Prečo ste včera a dnes nevyhotovili také množstvo tehál ako doteraz?"

15I pobrali sa predáci izraelského ľudu a sťažovali si u faraóna: "Prečo tak nakladáš so svojimi sluhami? 16Slama sa nedodáva tvojim sluhom, ale »tehly - hovoria nám - len vyrábajte!« Ešte aj bijú tvojich sluhov! Veru, krivdíš svojmu ľudu!" 17On však odvetil: "Leniví ste, leniví! Preto žiadate: »Chceme odísť, aby sme obetovali Pánovi.« 18A už sa berte, pracujte! Slama sa vám nedodá, ale množstvo tehál odovzdáte!" 19Tu videli izraelskí predáci, že sú v zlom položení, lebo sa im prikazovalo: "Nič sa vám nezľaví z vašej dennej výroby tehál!"

20Keď vyšli od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom, ktorí na nich čakali, a povedali im: 21"Nech vás vidí Pán a nech súdi! Veď ste nás urobili nenávidenými v očiach faraóna a jeho služobníkov. Meč ste mu vtisli do rúk, aby nás povraždil!" 22Nato sa Mojžiš obrátil na Pána a prosil: "Pane, prečo dávaš tomuto ľudu toľko trpieť? 23Veď odvtedy, čo som vkročil k faraónovi, aby som hovoril v tvojom mene, on gniavi tento ľud a ty svoj národ vôbec nevyslobodzuješ!"

16,1Pán odpovedal Mojžišovi: "Teraz uvidíš, čo urobím faraónovi. Veď pod silnou rukou vás on prepustí a pod mocnou rukou vás aj vyženie zo svojej krajiny!"

Pán poznove sľubuje vyslobodenie. - 22-8Potom Boh hovoril Mojžišovi: "Ja som Pán. 3Ja som sa zjavoval Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi ako Všemohúci Boh, ale pod svojím menom Pán som sa im nedal poznať. 4Uzavrel som s nimi aj svoju zmluvu, že im dám kanaánsku krajinu, kde bývali ako cudzinci. 5Ja som počul aj nárek Izraelitov, ktorých ujarmili Egypťania, a rozpamätal som sa na svoju zmluvu. 6Preto povedz Izraelitom: »Ja som Pán a ja vás vyvediem spod jarma egyptskej roboty, vyslobodím vás z otroctva a vykúpim vás zdvihnutým ramenom a veľkými trestmi. 77Vezmem si vás za svoj ľud a budem vaším Bohom a vy poznáte, že ja, Pán, som váš Boh, ktorý vás vyviedol spod jarma egyptských robôt.« 8Potom vás vovediem do krajiny, ktorú som slávnostne prisľúbil dať Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi. Ja, Pán, vám ju dám do vlastníctva!" 9Mojžiš to oznámil Izraelitom, ale oni nechceli Mojžiša ani počúvať pre malomyseľnosť a pre ťarchu robôt.

10Tu Pán hovoril Mojžišovi: 11"Choď, povedz egyptskému kráľovi, faraónovi, nech prepustí Izraelitov zo svojej krajiny!" 12Mojžiš však odpovedal Pánovi: "Hľa, Izraeliti ma nepočúvajú, akože ma poslúchne faraón, keď mám okrem toho nemotorné ústa?" 13A Pán znova hovoril s Mojžišom a Áronom a poslal ich k Izraelitom a k egyptskému kráľovi, faraónovi, aby vyviedli Izraelitov z egyptskej krajiny.

Mojžišov a Áronov rodokmeň. - 1414 n.Títo sú poprední vo svojich rodoch: Synovia Rubena, Izraelovho prvorodeného: Henoch, Falu, Hesron a Charmi. 15To sú popredné rodiny Rubenove. Simeonovi synovia: Jamuel, Jamin, Ahod, Jachin, Soar a syn kanaánskej ženy Šaul. To sú popredné rodiny Simeonove. 16Toto sú mená synov Léviho podľa ich pôvodu: Gerson, Kaát a Merari. A Lévi žil stotridsaťsedem rokov. 17Gersonovi synovia: Lobni a Semei podľa svojich čeľadí. 18Kaátovi synovia: Amram, Isaár, Hebron a Oziel. Kaát žil stotridsaťtri rokov. 19Synovia Merariho: Moholi a Musi. To sú popredné rodiny podľa ich pôvodu. 2020Amram si vzal za ženu svoju tetu Jochabed a ona mu porodila Árona a Mojžiša. Amram žil stotridsaťsedem rokov. 21Isaárovi synovia: Kore, Nefer a Zechri. 22Ozielovi synovia: Misael, Elisafan a Setri. 23Áron si vzal za ženu Aminadabovu dcéru, Nahasonovu sestru Alžbetu, a ona mu porodila Nadaba, Abiuho, Eleazara a Itamara. 24Synovia Koreho: Aser, Elkana a Abiasaf. To sú popredné rodiny Koreovcov. 25Áronov syn Eleazar si vzal za ženu z Futielových dcér a ona mu porodila Finésa. To sú poprední z rodín Léviho podľa svojich čeľadí.

26To je ten Áron a ten Mojžiš, ktorým Pán povedal: "Vyveďte Izraelitov z egyptskej krajiny podľa ich skupín!" 27To oni sa rozprávali s egyptským kráľom, faraónom, keď chceli vyviesť Izraelitov z Egypta. To bol Mojžiš a Áron.

Mojžiš dostáva od Pána nezvyčajnú moc. - 28V tom čase, keď Pán v egyptskej krajine hovoril Mojžišovi, 29Pán povedal Mojžišovi: "Ja som Pán! Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, čo som ti hovoril!" 30Ale Mojžiš odpovedal Pánovi: "Veď ja mám nemotorné ústa, akože ma faraón vypočuje?"