Kniha proroka Ezechiela   –   Ez 25 – 32

Proroctvá proti pohanom, hl. 25 – 32

Proti Amončanom. – 125,1-2Pán prehovoril ku mne takto: 2„Syn človeka, obráť si tvár proti synom Amona a prorokuj proti nim. 3Povedz synom Amona: Čujte slovo Pána, Jahveho: Toto hovorí Pán, Jahve: Pretože si hovoril: »Haha« na moju svätyňu, keď ju znesvätili, a na krajinu Izraela, keď ju spustošili, a na dom Júdu, keď išiel do zajatia: 44preto ťa dám do vlastníctva synom Východu, zriadia v tebe svoje táboriská a postavia v tebe svoje obydlia: oni budú jesť tvoje ovocie a oni budú piť tvoje mlieko. 55Z Raby urobím pastvu tiav a synov Amona košariskom oviec. Vtedy sa dozviete, že ja som Pán. 6Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Pretože si tlieskal rukami a dupotal nohami a s celou náruživosťou z duše si sa tešil nad krajinou Izraela: 7preto, hľa, ja vystriem proti tebe svoju ruku, odovzdám ťa národom za korisť, vyhubím ťa spomedzi národov, vyničím ťa spomedzi krajín. Zničím ťa a budeš vedieť, že ja som Pán.“

Proti Moabu. – 825,8-11Toto hovorí Pán, Jahve: „Pretože Moab a Seir povedal: »Hľa, dom Júdu je ako všetky národy!«, 9preto otvorím svah Moabu, že nebude mať miest, nebude mať svojich miest, nebude mať hraníc. Ozdobu krajiny, Betiesimot, Belmeon a Kariataim 10pridám k Amončanom do vlastníctva synom Východu, aby medzi národmi nebolo viac o ňom (o Amončanoch) spomienky. 11V Moabsku však zavediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán.“

Proti Edomu. – 1212Toto hovorí Pán, Jahve: „Pretože Edom konal veľmi pomstivo proti Júdovmu domu a ťažko sa previnil, keď sa mu pomstil, 1313preto hovorí Pán, Jahve: Vystriem ruku proti Edomu, vyhubím z neho ľudí i zvieratá a urobím ho púšťou. Od Temanu po Dedan padnú pod mečom. 14Svoju pomstu na Edome vložím do rúk svojho ľudu, Izraela, a urobia s Edomskom podľa môjho hnevu a podľa mojej rozhorčenosti, že zakúsia moju pomstu,“ hovorí Pán, Jahve.

Proti Filištíncom. – 15Toto hovorí Pán, Jahve: „Pretože Filištínci konali pomstivo a hrozne sa pomstili, náruživo, z duše, chceli pustošiť večným nepriateľstvom, 1616preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja vystriem svoju ruku proti Filištíncom, vyhubím Kréťanov a vyničím zvyšky morského pobrežia 17a v hneve si vezmem na nich dôkladnú pomstu; i budú vedieť, že ja som Pán, keď na nich uvalím svoju pomstu.“

Proti Týru. – 126,1V jedenástom roku, prvý deň mesiaca, prehovoril ku mne Pán takto: 22„Syn človeka, pretože Týrus hovorí proti Jeruzalemu:

»Haha, dolámala sa
brána národov,
obrátila sa ku mne;
preplnená – spustla« –

3preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, Týrus, a privediem proti tebe mnohé národy, ako more privaľuje svoje vlny. 4Zrúcajú múry Týru a pováľajú jeho veže. Potom z neho povymetám jeho prach a premením ho na holú skalu. 5Sušiarňou pre siete bude uprostred mora, lebo som hovoril ja, hovorí Pán, Jahve. Bude za korisť národom. 66A jeho dcéry, ktoré sú na pevnine, budú pozabíjané mečom a budú vedieť, že ja som Pán.

7Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti Týru Nabuchodonozora, babylonského kráľa, od severu, kráľa kráľov s koňmi, vozmi, jazdcami a zástupom početných národov. 88Tvoje dcéry na pevnine pozabíja mečom, proti tebe však postaví val, nakopí proti tebe násyp a zhotoví proti tebe štít. 99Údermi svojich baranov sa pustí do tvojich múrov a svojimi zbraňami zrúca tvoje veže. 10Pre nával jeho koní pokryje ťa prach, od lomozu jazdcov, kolies a vozov zatrasú sa ti múry, keď vtiahne do tvojich brán, ako sa tiahne do dobytého mesta. 1111Kopytami svojich koní rozšliape všetky tvoje ulice, tvoj ľud pozabíja mečom a tvoje mocné stĺpy sa zrútia na zem. 12Vykoristia tvoje bohatstvo a vylúpia tvoj tovar, zrúcajú tvoje múry a tvoje skvostné domy zváľajú; kamene, drevá a prach z teba pohádžu doprostred vody. 13Urobím koniec zvuku tvojich piesní a viac nebude znieť hlas tvojich hárf. 14Obrátim ťa na holú skalu, na sušiareň pre siete; nepostavia ťa viac, pretože ja, Pán, som hovoril,“ hovorí Pán, Jahve.

15Toto hovorí Pán, Jahve, Týru: „Či sa nebudú triasť od lomozu tvojho pádu ostrovy, keď budú stonať ranení, keď bude v tvojom strede zabíjať meč? 16A zostúpia zo svojich trónov všetky kniežatá mora, zložia svoje plášte, vyzlečú svoje pestré rúcha, oblečú sa do smútku, budú sedieť na zemi, podchvíľou sa budú triasť a budú zdesení pre teba. 1717Začnú o tebe žalospev a povedia ti:

Akože si len zhynula,
obyvateľka morí,
mesto vychvaľované,
v mori mocným čos’ bolo
spolu s obyvateľmi,
ktorí zastrašovali
všetkých jeho občanov.

18

Včuľ sa chvejú pobrežia,
keď je deň tvojho pádu,
a trasú sa ostrovy
mora, takto keď mizneš.

19Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Keď urobím z teba spustošené mesto, podobné mestám neobývaným, keď zavalím nad tebou priepasť a pokryje ťa množstvo vôd, 2020vtedy ťa zvrhnem s tými, čo zostupujú do jamy k dávnemu ľudu, dám ti bydlisko v krajine podsvetia, v pradávnych spustliskách s tými, čo zostupujú do jamy, aby si nebolo obývané, aby si neostalo v krajine živých. 2121Odovzdám ťa hrôzam, nebude ťa; budú ťa hľadať, no nikdy viac ťa nenájdu,“ hovorí Pán, Jahve.

1Pán prehovoril ku mne takto: 2„Ty teda, syn človeka, začni žalospev nad Týrom! 3A povedz Týru, ktorý býva pri vstupe na more a na mnohých ostrovoch kupčí s národmi: Toto hovorí Pán, Jahve:

Týrus, ty vravíš:
»Som vrchol krásy.«

4

V srdci mora tvoje hranice,
budovatelia ťa krásnym spravili.

527,5

Zo sanírskych cyprusov postavili
všetky tvoje poschodia,
z Libanonu doviezli céder,
by na teba sťažeň vztýčili,

66

veslá z dubov Bášanu
urobili pre teba.
Dali ti slonovinovú palubu
vykladanú drevom jedľovým
z ostrovov kitejských.

77

Vyšívaný bysus z Egypta
boli tvoje plachetky,
slúžili ti za zástavu.
Purpur modrý, červený
z elisajských ostrovov
boli tvojím pokrovom.

88

Ľudia zo Sidonu, Aradu
boli ti za veslárov,
Týrus, tvoji mudrci
boli kormidelníkmi.

99

Gebalskí starci a mudrci
zaprávali v tebe trhliny.

Všetky lode mora a ich námorníci boli u teba, aby prevážali tvoj tovar.

1010Peržania, Lúd a Pút boli v tvojom vojsku, boli tvojimi bojovníkmi, u teba si vešali štít a prilbu, oni ti dodávali lesku. 1111Synovia Aradu a tvoje vojsko boli na tvojich múroch dookola a boli strážcami v tvojich vežiach; tulce si vešali dookola na tvojich múroch, oni ti zdokonaľovali krásu. 1212Taršiš bol tvojím kupcom pre množstvo rôzneho bohatstva; dodávali tvoj tovar za striebro, železo, cín a olovo. 1313Javan, Tubal a Mešek boli tvojimi kupcami; ľudské duše a kovové náradie dovážali na tvoj trh. 1414Z Togormovho domu dávali na výmenu kone, tátoše a mulice. 1515Synovia Dedanu boli tvojimi obchodníkmi, početné ostrovy ti boli príručnými kupcami, ako platbu ti donášali slonovinu a ebenové drevo. 1616Aram bol kupcom pre množstvo tvojich výrobkov; karbunkul, purpur, výšivky, bysus, koraly a rubíny ti dávali na výmenu. 1717Júda a Izraelov dom boli tvojimi kupcami, obilie z Minitu, voňavky, med, olej a balzam ti dávali na výmenu. 1818Damask bol tvojím kupcom pre množstvo tvojich výrobkov, pre množstvo rozličného bohatstva, chelbonského vína a krásnofarebnej vlny. 1919Dan, Javan, Uzal ti dávali na výmenu kované železo, škoricu a trsť. Bolo ti to miesto platby. 2020-21Dedan kupčil s tebou s vlnenými prikrývkami pre jazdu. 21Arabi a všetky kniežatá Kedaru boli tvojimi príručnými kupcami, kupčili s tebou barančatami, baranmi a capmi. 2222Kupci zo Sáby a Rémy, to boli tvoji kupci, rozličné prvotriedne voňavky, rôzne drahokamy a zlato ti dávali na výmenu. 2323Haran, Chene a Eden, kupci zo Sáby, Asýr a Chelmad boli tvojimi kupcami. 24Oni kupčili s tebou na tvojich tržiskách so vzácnymi látkami, plášťmi z modrého purpuru, výšivkami a pestrými prikrývkami, pletenými a trvácimi povrazmi. 2525-27Taršišské lode ti dovážali výmenný tovar.

Plný si bol veľmi a naložený
uprostred mora,

26

zaviedli ťa na veľkú vodu
tvoji veslári:
východný vietor ťa dolámal
uprostred mora.

27Tvoj majetok, články tovaru, námorníci, kormidelníci, tí, čo zaprávali na tebe trhliny a prevážali tvoj tovar, všetci tvoji bojovníci, čo ich len bolo na tebe, a celý zástup, ktorý bol na tebe, padne doprostred mora v deň tvojho stroskotania.

28

Hlasom kriku tvojich kormidelníkov
zachvejú sa pobrežia;

29

zo svojich lodí vystúpia
tí, čo sa chápu vesla,
námorníci a kormidelníci mora
na zem vykročia;

30

hlasno budú volať nad tebou,
kričať budú prehorko,
prach si budú sypať na hlavy
a váľať sa budú v popole.

31

Plešinu si budú robiť pre teba,
opášu sa vrecovinou,
dušou zhorknutou budú plakať nad tebou
trpkým nárekom.

3232

Žalospev si budú (v svojom žiali) spievať nad tebou,
budú žialiť za tebou:
Kto bol ako Týrus, čo zhynul
uprostred mora?

33

Keď tvoj tovar z mora prichádzal,
sýtil si mnohé národy,
množstvom svojho bohatstva a tovaru
obohacoval si kráľov zeme.

34

Teraz, stroskotaný, z mora zmizol si
do priepasti vôd;
tvoj tovar a tvoje zástupy
sa ponorili s tebou.

35

Tí, čo obývajú ostrovy,
zdesili sa nad tebou,
ich králi sa strašne zhrozili,
chveje sa im tvár.

36

Kupci kmeňov si pískajú nad tebou,
veď si ostal postrachom,
nikdy viac ťa už nebude.“

Pýcha a záhuba týrskeho kráľa. – 1Pán prehovoril ku mne takto: 2„Syn človeka, povedz týrskemu kniežaťu: Toto hovorí Pán, Jahve:

Pre pýchu tvojho srdca
a že si vravel: »Boh som,
bývam v božskom obydlí,
uprostred mora,«
hoc si len človek, nie Boh,
za Boha sa predsa v srdci máš.

3

Múdrejší si ako Daniel,
nič tajné nie je skryté pred tebou.

4

Múdrosťou, svojou rozumnosťou
si si získal bohatstvo,
zlato a striebro si ukladal
vo svojich pokladniciach.

5

Veľkou múdrosťou pri kupectve
zveľadil si svoje bohatstvo,
potom však pre bohatstvo
spyšnelo tvoje srdce.

6

Preto takto hovorí Pán, Jahve:
Pretože nosíš srdce,
aké patrí len Bohu,

7

privediem proti tebe
cudzie násilné národy,
vytasia svoje šable
na krásu, múdrosťou ti danú,
znesvätia ti nádheru.

828,8

Do jamy ťa vrhnú, zomrieš
ako tí, čo sú prebodnutí,
uprostred mora.

9

Či budeš vravieť: »Bohom som ja«
do očí svojich vrahov?
Veď si ty len človek, a nie Boh,
v rukách tých, ktorí ťa prebodnú.

1010

Smrťou neobrezancov zomrieš,
cudzincom v rukách;
pretože som to riekol ja,“
hovorí Pán, Jahve.

11Pán prehovoril ku mne takto: 1212„Syn človeka, začni žalospev o kráľovi Týru a povedz mu: Toto hovorí Pán, Jahve: Bol si vzornou pečaťou, plný múdrosti a vrcholnej krásy. 1313 n.Bol si v Edene, Božej záhrade, pokrývali ťa rozličné drahokamy: karneol, topás a jaspis, chryzolit, beryl a ónyx, zafír, karbunkul a smaragd, rukou umelca do zlata zapravené a obložené boli na tebe v deň, keď si bol stvorený. 14Bol si cherubom, pomazaným ochrancom; dal som ťa na svätý Boží vrch, prechádzal si sa pomedzi ohnivé kamene. 15Bezchybný si bol na svojich cestách odo dňa, čo si bol stvorený, až kým sa nenašla na tebe vina. 16Pri tvojom rozsiahlom kupčení naplnilo sa ti vnútro zločinom a zhrešil si, vtedy som ťa zvrhol z Božieho vrchu, odstránil som ťa, ochranný cherub, spomedzi ohnivých kameňov. 17Srdce ti spyšnelo pre nádheru; pre krásu si si pohubil múdrosť. Na zem som ťa hodil, vystavil som ťa pohľadom kráľov, aby sa dívali na teba. 1818Množstvom svojich zločinov, nepoctivosťou svojho kupčenia znesvätil si svoje svätyne; vtedy som z tvojho vnútra vyvolal oheň, ktorý ťa strávil. Urobil som z teba popol na zemi pred očami všetkých, čo ťa videli. 19Všetci, ktorí ťa poznali medzi národmi, zhrozili sa nad tebou, postrachom si sa stal a už ťa viac niet.“

Trest Sidona. – 20Pán prehovoril ku mne takto: 21„Syn človeka, obráť si tvár proti Sidonu a prorokuj proti nemu, 2222povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som proti tebe, Sidon, oslávim sa uprostred teba. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán, keď v ňom zavediem súdy a ukážem na ňom, že som svätý. 23Pošlem naň mor a na jeho ulice krv; prebodnutí budú v jeho strede padať pod mečom, ktorý bude proti nemu zo všetkých strán. Vtedy budú vedieť, že ja som Pán, Jahve.

24A už viac nebudú domu Izraela pichľavým tŕňom a raniacim bodliakom všetci tí, čo sú okolo neho, čo ním opovrhujú, a budú vedieť, že ja som Pán. 25Toto hovorí Pán, Jahve: Keď zhromaždím synov Izraela spomedzi národov, kde sú roztratení, ukážem na nich pred očami národov, že som svätý. I budú bývať vo svojej krajine, ktorú som dal svojmu sluhovi Jakubovi. 26Budú v nej bývať bezpečne, budú stavať domy a vysádzať vinice. Budú bývať v bezpečí, keď zavediem súdy proti všetkým, čo nimi opovrhujú zo všetkých strán, i budú vedieť, že ja som Pán, ich Boh.“

Proti Egyptu. – 129,1V desiatom roku, jedenásty deň desiateho mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 2„Syn človeka, obráť si tvár proti faraónovi, kráľovi Egypta, a prorokuj proti nemu a proti celému Egyptu. 33Hovor a povedz: Toto hovorí Pán, Jahve: Hľa, som pri tebe, faraón, kráľ Egypta, ty veľký krokodíl, ktorý sa vyvaľuješ v prostriedku jeho tokov a ktorý hovoríš: »Mne patrí môj Níl a ja som ho urobil.« 44Nuž vtiahnem ti krúžky do čeľustia a všetky ryby tvojich tokov ti popriliepam na šupiny; i vyzdvihnem ťa z prostriedku tvojich riek, pričom ti budú všetky ryby tvojich tokov visieť na šupinách. 5Potom ťa zahodím na pustatinu, teba i všetky ryby tvojich tokov; padneš na otvorené pole, nezdvihnú ťa a nepozbierajú, zverine zeme a vtákom neba ťa dám za pokrm. 66 n.A všetci obyvatelia Egypta budú vedieť, že ja som Pán, pretože boli Izraelovmu domu trstenou palicou. 7Keď ťa chytia do ruky, zlomíš sa a pretrhneš im celé plece, a keď sa oprú o teba, prelomíš sa a rozhegáš im celý pás – 8preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, ja privediem proti tebe meč a vyhubím z teba ľudí i zvieratá. 9Vtedy bude egyptská krajina samotou a púšťou a budú vedieť, že ja som Pán; pretože povedal: »Níl je môj, ja som ho urobil.« 1010Preto som proti tebe a proti tvojim tokom a egyptskú krajinu obrátim na púšť, znivočenú mečom od Magdoly po Syene, ba až po hranice Etiópska. 11Ľudská noha ňou neprejde, ani noha zvieraťa neprejde cez ňu a bude neobývaná štyridsať rokov. 12Egyptskú krajinu urobím pustou medzi pustými krajinami, jej mestá budú opustené medzi opustenými mestami štyridsať rokov. Egypťanov však rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách.

13Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Po uplynutí štyridsiatich rokov pozbieram Egypťanov z národov, kde sú roztratení. 1414Obrátim osud Egypta a zavediem ich späť do krajiny Patros, do krajiny ich pôvodu, a budú tam podlým kráľovstvom. 15Podlejším než (ostatné) kráľovstvá a viac sa nepovznesú nad národy. Umenším ich, aby nepanovali nad národmi. 1616A viac nebude Izraelovmu domu oporou, pripomienkou viny, že sa obracal k nim; a budú vedieť, že ja som Pán, Jahve.“

Nabuchodonozor proti Egyptu. – 17V dvadsiatom siedmom roku, prvý deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 18„Syn človeka, babylonský kráľ Nabuchodonozor dal svojmu vojsku konať ťažkú službu proti Týru; každá hlava je plešivá, každé plece odreté, ale od Týru sa jemu a jeho vojsku nedostalo mzdy za službu, ktorú konal. 19Preto takto hovorí Pán, Jahve: Hľa, babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi dám Egypt! Nech odnesie jeho bohatstvo, nech ho dôkladne vydrancuje a vyplieni, to bude mzda pre jeho vojsko. 20Ako odmenu, za ktorú slúžil, dám mu egyptskú krajinu, pretože pracovali za mňa, hovorí Pán, Jahve. 2121V ten deň spôsobím, aby Izraelovmu domu vyklíčil roh, tebe však dám, aby si si mohol uprostred nich otvoriť ústa; a budú vedieť, že ja som Pán.“

Spustošenie Egypta. – 1Pán prehovoril ku mne takto: 2„Syn človeka, prorokuj a povedz: Toto hovorí Pán:

Kvíľte! Ach, ach, to je deň!

3

Veď je blízo deň,
áno, blízo je deň Pána,
deň to oblačný,
bude to čas národov.

4

Príde meč na Egypt,
v Etiópsku bude strach,
keď budú v Egypte padať ranení,
keď odnesú jeho bohatstvo,
keď podvrátia jeho základy.

530,5

Kuš, Pút, Lúd a celá tá zberba,
Chub a synovia spojeneckej krajiny
spolu popadajú pod mečom.

66

Toto hovorí Pán:
Padnú, čo sa opierajú o Egypt,
klesne totiž jeho pyšná moc,
od Magdoly až po Syene
zrútia sa v ňom pod mečom
– hovorí Pán, Jahve.

7Spustnutí budú uprostred spustnutých krajín a jeho mestá budú opustené uprostred opustených miest. 8I budú vedieť, že ja som Pán, keď v Egypte podložím oheň a zlomia sa všetci jeho pomocníci. 99V ten deň vyjdú odo mňa posli na člnoch, aby podesili bezpečnosť Etiópie; a bude u nich zdesenie ako v deň Egypta, lebo veru to príde.

10Toto hovorí Pán, Jahve: Prostredníctvom babylonského kráľa Nabuchodonozora urobím koniec zástupu Egypta. 11On a jeho ľud s ním – najväčší násilníci národov – budú privedení znivočiť krajinu, vytasia svoje meče proti Egyptu a naplnia krajinu ranenými. 12Vtedy z riek urobím suchú zem; krajinu vydám do ruky zločincov a prostredníctvom cudzincov znivočím krajinu a všetko, čo je v nej; ja, Pán, som hovoril.

1313Toto hovorí Pán, Jahve: Vyhubím sochy a vyničím modly z Memfisu, nebude viac kniežaťa z egyptskej krajiny, v egyptskej krajine rozšírim strach. 1414Spustoším Patros, v Tanise podložím oheň a v Tébach zavediem súdy. 1515Vylejem svoj hnev na Pelusium, pevnosť Egypta, a vyhubím zástup Téb. 16V Egypte podložím oheň, v kŕčoch sa bude zvíjať Pelusium, Téby budú rozbité a v Memfise bude úzkosť deň čo deň. 1717Mladíci Heliopolisu a Bubastisu padnú pod mečom a pôjdu do zajatia. 1818V Tafnese sa zatmie deň, keď tam polámem berly Egypta a bude koniec jeho pyšnej moci; pokryje ho oblak a jeho dcéry pôjdu do zajatia. 19V Egypte prevediem súdy a budú vedieť, že ja som Pán.“

Zláme sa rameno faraónovo. – 20V jedenástom roku, siedmy deň prvého mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 2121„Syn človeka, zlomil som rameno faraóna, egyptského kráľa, a veru ho neobviažu, aby sa vyhojilo, nedajú obväz na zavinutie, aby zmocnelo a mohlo chytiť meč. 22Preto takto hovorí Pán, Jahve: Veru som proti faraónovi, egyptskému kráľovi, zlámem jeho rameno, to zdravé i to zlomené, a vyrazím mu meč z ruky. 23A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem po krajinách. 24Upevním rameno babylonského kráľa a svoj meč vložím do jeho ruky, faraónove ramená však dolámem, že bude pred ním stenať, ako stenú ranení. 25Ramená babylonského kráľa upevním, ale faraónove ramená klesnú. I budú vedieť, že ja som Pán, keď dám svoj meč do ruky babylonského kráľa, ktorý ho vystrie na egyptskú krajinu. 26A Egypt rozhádžem medzi národy a rozosejem ich po krajinách, vtedy budú vedieť, že ja som Pán.“

Pyšný céder sa vyvalí. – 1V jedenástom roku, prvý deň tretieho mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 2„Syn človeka, povedz faraónovi, kráľovi Egypta, a jeho zástupu: »Komu sa podobáš svojou veľkosťou?«

331,3

Pozri, cédrom na Libanone je
krásnovetvým, korunu má tienistú,
vzrast má vysoký,
vrcholec mu čneje z húšťavy.

44

Od vôd vzrastá, výšku mu dala priepasť,
ktorá mu pôdu obkľúčila prúdmi
a svoje toky vyliala na všetky stromy poľa.

5

Preto vzrastom prevýšil
všetky stromy na poli,
vetvy sa mu rozrástli,
konáre sa roztiahli
od hojnej vody.

6

Na konároch, keď ich roztiahol,
hniezdili všetky vtáky neba,
pod jeho vetvami rodili
všetky poľné zvieratá,
v jeho tôni bývali
rôzne početné kmene.

7

Prekrásny bol svojou veľkosťou,
ratolesti keď si roztiahol,
veď mal korene
v hojnej vode.

88 n.

Cédre v Božej záhrade
sa mu nevyrovnali,
cyprusy sa nepodobali jeho konárom,
platan nemal vetvy ako on,
nijaký strom v Božej záhrade
mu nebol krásou podobný.

9

Krásnym som ho urobil,
bohatým na konáre,
že mu závideli všetky stromy Edenu,
čo sú v Božej záhrade.

1010Preto takto hovorí Pán, Jahve: Pretože je na vzrast vysoký, svojím vrcholcom sa vzpína až medzi oblaky a pre výšku sa mu vzdúva srdce: 11dal som ho do ruky mocnému národu, nech s ním nakladá; pre jeho zločin som ho odohnal. 1212Vyťali ho cudzinci, najsilnejšie národy, a pohodili ho. Na vrchy a do všetkých dolín padali jeho konáre, dolámali sa mu vetvy do všetkých riečíšť zeme, z jeho tieňa odišli všetky národy, odvrhnú ho. 13Na jeho vývrate bývali všetky vtáky neba a na jeho vetvách boli všetky zvieratá poľa, 1414aby sa nijaký strom pri vode nevyvyšoval pre svoj vzrast a aby sa svojím vrcholcom nevypínal medzi oblaky. Pre svoju výšku nech sa nespolieha na seba nič, čo pije vodu, pretože všetci budú vydaní na smrť, do podzemia, medzi ľudských synov, k tým, čo zostupujú do jamy.

15

Toto hovorí Pán, Jahve:
V deň, keď do podsvetia zostúpil,
smútok som nariadil,
more som do neho zahalil
a jeho toky som zahatil,
že množstvo vody tiecť prestalo.
Libanon som odial do čierna
a stromy na poli vyschli preň.

1616Rachotom jeho pádu som podesil národy, keď som ich strčil do podsvetia k tým, čo zostupujú do jamy. A v podsvetí sa potešili všetky stromy Edenu, vyberané a najlepšie z Libanonu, všetky, čo pijú vodu. 1717Lebo aj tie zostúpili s ním do podsvetia k tým, čo ich prebodol meč, aj jeho pomocníci, ktorí spočívali v jeho tôni medzi národmi. 1818Tak, komuže si sa podobal vznešenosťou a veľkosťou medzi stromami Edenu? Zrútil si sa so stromami Edenu do podsvetia. Medzi neobrezancami ležíš s tými, čo ich prebodol meč.

To je faraón a celý jeho zástup,“ hovorí Pán, Jahve.

Žalospev o faraónovi. – 1V dvanástom roku, dvanásty mesiac, prvý deň mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 232,2„Syn človeka, začni žalospev o faraónovi, kráľovi Egypta, a povedz mu:

Levíča národov, zhynul si.
Býval si ako morský krokodíl,
brázdil si svoje rieky,
nohami si vodu mútieval,
brodil si v ich riekach.

3

Toto hovorí Pán, Jahve:
Rozostriem na teba svoju sieť
v zástupe početných národov
a svojou sieťou ťa vytiahnem,

4

na zem ťa vyhodím,
šmarím ťa na pole,
nebeským vtáčatám dám bývať na tebe
a tebou nasýtim zver celého sveta.

532,5

Telo ti na vrch pohodím
a tvojou mŕtvolou zaplním doliny.

6

Zem napojím tvojím výtokom
– tvojou krvou – až po vrchy,
riečištia sa z teba zaplnia.

7

Keď zhasneš, zahalím nebesá,
ich hviezdy zatemním,
slnko zahalím oblakmi
a mesiac nevydá svetlo.

8

A všetky svietidlá na nebi
zatemním pre teba,
na tvoju zem však dopustím tmu
– hovorí Pán, Jahve.

932,9I popudím srdce mnohých národov, keď zavediem tvojich zajatcov medzi národy, do krajín, ktoré nepoznáš. 10A podesím pre teba mnohé národy, ich králi sa strašne zhrozia pre teba, keď budem mihať svojím mečom pred ich tvárami; v deň tvojho pádu sa bude každý razom chvieť o svoj život.

11Lebo toto hovorí Pán, Jahve: Meč babylonského kráľa príde na teba. 12Mečmi silákov porazím tvoj zástup; sú to všetko najsilnejšie národy, nuž znivočia pýchu Egypta a vyhynie celý jeho zástup. 13Aj všetky jeho zvieratá vyhubím z početných vôd, takže ich ľudská noha viac nepomúti, ani paprčky zvierat ich nerozbúria. 14Vtedy dám ich vodám ustáť sa a ich riekam dám tiecť ako oleju, hovorí Pán, Jahve. 15Keď urobím egyptskú krajinu pustou a zem bude prázdna, bez svojej náplne, keď porazím všetkých, čo v nej bývajú, vtedy budú vedieť, že ja som Pán. 16Toto je žalospev, nech ho spievajú; dcéry národov ho majú spievať; nad Egyptom a nad celým jeho zástupom ho majú spievať,“ hovorí Pán, Jahve.

Faraón v podsvetí. – 1732,17V dvanástom roku, v prvom mesiaci, pätnásty deň mesiaca, prehovoril Pán ku mne takto: 1832,18„Syn človeka, kvíľ nad zástupom Egypta a strhni ho – jeho a dcéry mocných národov – do podzemia s tými, čo zostúpili do jamy. 1932,19-21Od koho si krajší? Zostúp a daj sa uložiť s neobrezanými! 20Padnú medzi tých, ktorých prebodol meč. Meč je pripravený. Pritiahni ho i celý jeho zástup. 21Najmocnejší z hrdinov i s jeho pomocníkmi budú k nemu hovoriť zo stredu podsvetia. Zostúpili, ležia neobrezaní, prebodnutí mečom.

22Tam je Asýr a celé jeho zhromaždenie, jeho hroby sú vôkol neho. To všetko sú prebodnutí, padli pod mečom, 23a dali im hrob na dne jamy; jeho zástup je však okolo jeho hrobu. Prebodnutí sú, padli pod mečom všetci, ktorí v krajine živých šírili strach.

2432,24Tam je Elam a celý jeho zástup je okolo jeho hrobu. Prebodnutí sú, padli pod mečom všetci, čo zostúpili do podsvetia neobrezaní, čo v krajine živých šírili strach. Nuž nesú svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy. 25Uprostred prebodnutých mu dali lôžko s celým jeho zástupom, jeho hroby sú vôkol neho, všetci sú neobrezaní, prebodnutí mečom, pretože sa z nich šíril strach v krajine živých; nesú teda svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy, sú položení uprostred prebodnutých.

2626Tam je Mosoch a Tubal a celý jeho zástup, jeho hroby sú vôkol neho, všetci sú neobrezaní, prebodnutí mečom, pretože šírili strach v krajine živých. 2727A neležia s hrdinami, ktorí padli odpradávna, ktorí zostúpili do podsvetia s celým svojím vojenským výstrojom a ktorí si meče položili pod hlavy. Ale ich zločin je na ich kostiach, pretože boli postrachom hrdinov v krajine živých. 28Nuž aj ty budeš zdrvený medzi neobrezanými a budeš ležať s tými, ktorých prebodol meč.

29Tam je Edom, jeho králi a všetky jeho kniežatá, ktorých s ich hrdinstvom dali dovedna s prebodnutými mečom; ležia s neobrezanými a s tými, čo zostúpili do jamy. 30Tam sú všetci vládcovia severu a všetci Sidonci, ktorí zahanbení zostúpili s prebodnutými i napriek strachu z ich hrdinstva. I ležia neobrezaní s tými, ktorých prebodol meč, a nesú svoju potupu s tými, čo zostúpili do jamy.

3131Týchto uvidí faraón a poteší sa i celé jeho vojsko; faraóna a celý jeho zástup prebodnú mečom – hovorí Pán, Jahve. 32Pretože šíril strach v krajine živých, položia ho – faraóna a celý jeho zástup – uprostred neobrezaných s tými, ktorých prebodol meč.“