Kniha Ezdrášova   -   Ezd 2,36–63

Kňazi. - 3636-39Kňazov z Jedaiášovej krvi, Jozueho vetvy, deväťstosedemdesiattri, 37z Imerovej tisícpäťdesiatdva, 38z Paschurovej tisícdvestoštyridsaťsedem, 39z Charimovej tisícsedemnásť.

Leviti. - 4040-42Levitov, Jozueho a Kadmielových potomkov Hodaviášovej vetvy, sedemdesiatštyri.

Speváci. - 41Spevákov, Asafových potomkov, stodvadsaťosem.

Vrátnici. - 42Vrátnikov, Šalumových, Aterových, Talmonových, Akubových, Chatitových, Šobaiho potomkov spolu stotridsaťdeväť.

Nevoľníci chrámu. - 4343-54Nevoľníkov chrámu, potomkov Sichaových, Chasufových, Tabaotových, 44Kerosových, Siahaových, Padonových, 45Lebanahových, Chagabahových, Akubových, 46Chagabových, Šamlaiho, Chananových, 47Gidelových, Gacharových, Reaiášových, 48Resinových, Nekodových, Gazamových, 49Uzaových, Faseachových, Besaiho, 50Asnahových, Meunimových, Nefusimových, 51Bakbukových, Chakufových, Charchurových, 52Baslutových, Mechidových, Charšaových, 53Barkosových, Siserových, Tamachových, 54Nesiachových a Chatifaových; 5555-58z potomkov Šalamúnových služobníkov: potomkov Sotaiho, Sofertových, Ferudových, 56Jálových, Darkonových, Gidelových, 57Šefatiášových, Chatilových, Pochertových z Hasebaima a Amiových; 58všetkých chrámových nevoľníkov a potomkov Šalamúnových služobníkov bolo spolu tristodeväťdesiatdva.

Ľudia bez rodových registrov. - 59Aj títo vyšli z Tel-Melacha, Tel-Charše, Kerubu, Adanu a Imeru, lenže nevedeli preukázať čeľaď svojich otcov a svoj pôvod, či sú totiž z Izraela: 60šesťstopäťdesiatdva Delaiášových, Tobiášových a Nekodových potomkov.

6161Z kňazov Chabaiášovi a Hakosovi potomkovia, ďalej potomkovia Barzilaiho, ktorý si vzal za ženu z dcér Gileádčana Barzilaiho a bol nazvaný ich menom. 62Títo hľadali svoj zápis o rodovej príslušnosti, ale pretože nenašli, vylúčili ich z kňazstva. 6363Kráľov námestník im zakázal jesť zo svätosvätých vecí, dokiaľ nebude zasa stáť kňaz s urim a tumim.