Kniha Ezdrášova   -   Ezd 8,1–23. 31

Spoločníci Ezdrášovej púte domov. - 1Toto sú hlavy rodov s označením kmeňového pôvodu tých, čo išli so mnou za kraľovania kráľa Artaxerxa z Babylonu: 2Z Pinchasových synov Geršom, z Itamarových synov Daniel, z Dávidových synov Chatuš, 3Šechaniášov syn, z Farošových synov Zachariáš a s ním zapísaných stopäťdesiat mužov, 4z Pachat-Moabových synov: Zerachiášov syn Eljehoenaj a s ním dvesto mužov, 5zo Zatuových synov: Jachazielov syn Šechaniáš a s ním tristo mužov, 6z Adinových synov: Jonatánov syn Ebed a s ním päťdesiat mužov, 7z Elamových synov: Ataliášov syn Izaiáš a s ním sedemdesiat mužov, 8zo Šefatiášových synov: Michaelov syn Zebadiáš a s ním osemdesiat mužov, 9z Joabových synov: Jechielov syn Obadiáš a s ním dvestoosemnásť mužov, 10z Baniových synov: Josifiášov syn Šelomit a s ním stošesťdesiat mužov, 11z Bebaiho synov: Bebaiho syn Zachariáš a s ním dvadsaťosem mužov, 12z Azgadových synov: Hakatanov syn Jochanan a s ním stodesať mužov, 13z Adonikamových synov tí, čo neodišli predtým: a volajú sa Elifelet, Jehiel a Šemaiáš a s nimi šesťdesiat mužov, 14z Bigvaiho synov Utai a Zabud a s nimi sedemdesiat mužov.

Zhromaždenie pri rieke. - 158,15Zhromaždil som ich pri rieke, čo tečie do Ahavy, a pobudli sme tam tri dni. Keď som sa rozhliadol po ľude a kňazoch, nenašiel som medzi nimi ani jediného levitu. 16Vtedy som poslal po predákov a učiteľov, po Eliezera, Ariela, Šemaiáša, Elnatana, po Jariba a druhého Elnatana. 17Rozkázal som im, aby šli k Idovi, starostovi v obci Chasifia, a vložil som im do úst slová, ktorými sa bolo treba prihovoriť Idovi a jeho bratom, nevoľníkom chrámu v obci Chasifia, aby k nám priviedli služobníkov pre dom nášho Boha. 18A priviedli nám, lebo nad nami bola dobrotivá ruka nášho Boha, veľmi učeného muža zo synov Moholiho, Léviho syna, Izraelovho syna, totiž Šerebiáša a jeho synov s jeho bratmi, spolu osemnástich, 19ďalej Chašabiáša a s ním Izaiáša z Merariho synov, jeho bratov a ich synov, spolu dvadsiatich, 20a z nevoľníkov chrámu, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levitom, dvestodvadsať nevoľníkov chrámu. Títo všetci boli zaznačení podľa mena.

Posledné prípravy na cestu do vlasti. - 21Potom som tam pri rieke Ahave vyhlásil pôst, aby sme sa pokorili pred pohľadom svojho Boha a tým si od neho vyprosili šťastnú cestu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. 22Hanbil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jazdu na našu ochranu proti nepriateľom na ceste. Veď sme vyhlásili kráľovi: "Ruka nášho Boha vládne nad všetkými tými, ktorí ho vyhľadávajú na svoje dobro; a zasa jeho mohutný hnev zasahuje všetkých, čo ho opúšťajú." 23A tak sme sa postili a prosili sme o to svojho Boha, a dal sa nám uprosiť.

Príchod do Jeruzalema. - 31Na dvanásty deň prvého mesiaca sme sa pohli od rieky Ahavy a uberali sme sa do Jeruzalema. Ruka nášho Boha bola nad nami. On nás ochraňoval na ceste pred nepriateľskou a pred zbojníckou rukou.