List Filipanom   –   Flp 2,6–7
662, 3-11

On, hoci má božskú prirodzenosť,
nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom,

77

ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu,
stal sa podobný ľuďom
a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.