List Hebrejom   –   Hebr 1

Prológ, 1,1-4

Vznešenosť vteleného Božieho Syna. – 11, 1-4Mnoho ráz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. 22V týchto posledných dňoch prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a skrze ktorého stvoril aj svet. 33On je odblesk jeho slávy a obraz jeho podstaty a udržuje všetko svojím mocným slovom. Preto keď vykonal očistenie od hriechov, zasadol po pravici velebnosti na výsostiach; 44a stal sa o toľko vyšším od anjelov, o koľko vznešenejšie meno zdedil než oni.

I. Kristus je väčší ako anjeli, 1,5 – 2,18

Dôkazy z Písma. – 55-145Veď kedy komu z anjelov povedal:

„Ty si môj syn,
ja som ťa dnes splodil“

a opäť: „Ja budem jeho otcom a on bude mojím synom“?

66A znova, keď uvádza prvorodeného na svet, hovorí:

„Nech sa mu klaňajú všetci Boží anjeli.“

77Anjelom zasa hovorí:

„On robí svojich anjelov vetrami
a svojich služobníkov ohnivými plameňmi.“

88-9Ale Synovi:

„Tvoj trón, Bože, je na veky vekov
a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.

9

Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť;
preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal
olejom plesania viac ako tvojich druhov.“

1010-12A:

„Ty, Pane, si na počiatku stvoril zem,
aj nebesia sú dielom tvojich rúk.

11

Ony sa pominú, ale ty zostaneš
a všetci sťa odev zostarnú,

12

zvinieš ich ako plášť,
ako odev a zmenia sa.
Ale ty si vždy ten istý a tvoje roky sa nepominú.“

13A kedy ktorému z anjelov povedal:

„Seď po mojej pravici,
kým nepoložím tvojich nepriateľov
za podnožku tvojim nohám“?

1414Či nie sú všetci služobnými duchmi, poslanými slúžiť tým, čo majú dostať do dedičstva spásu?