Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 12

Vďaka za spásu

112,1

V ten deň povieš:
„Chválim ťa, Pane, že si sa hneval na mňa,
ale tvoj hnev sa odvrátil a potešil si ma.

2

Hľa, Boh mojej spásy, dúfam a nebojím sa,
veď moja sila a môj chválospev je Pán,
on sa mi stal spásou.“

33

I budete čerpať vodu s radosťou
z prameňov spásy

4

a poviete v ten deň:
„Oslavujte Pána, vzývajte jeho meno,
oznámte jeho skutky národom,
rozhlasujte, že je slávne jeho meno.

5

Ospevujte Pána, veď veľkolepo konal,
nech je to známe po celej zemi.

6

Plesaj a jasaj obyvateľka Siona,
lebo veľkým uprostred teba je Svätý Izraela!“