Kniha proroka Izaiáša   –   Iz 61,1–2

4. Mesiáš udeľuje milosti, hl. 61

Potešenie zarmútených

161,1-3

Duch Pána, Jahveho, je na mne,
pretože ma Pán pomazal,
poslal ma hlásať radosť ubitým,
obviazať zlomených srdcom,
zajatcom ohlásiť slobodu
a spútaným oslobodenie.

2

Ohlásiť rok Pánovej milosti
a deň pomsty nášho Boha
na potešenie všetkých zarmútených,