Evanjelium podľa Jána   –   Jn 7

V. Sviatky stánkov, 7,1 – 10,21

Ježiš ide do Jeruzalema na sviatky Stánkov. – 1Potom Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť.

27, 2Boli však blízko židovské sviatky Stánkov. 33Jeho bratia mu povedali: „Odíď odtiaľto a choď do Judey, aby aj tvoji učeníci videli, aké skutky konáš! 4Veď nik nerobí nič v skrytosti, ak sa chce stať verejne známym. Keď robíš takéto veci, ukáž sa svetu!“ 5Lebo ani jeho bratia v neho neverili. 66Ježiš im povedal: „Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu. 7Vás nemôže svet nenávidieť, mňa však nenávidí, lebo ja o ňom svedčím, že jeho skutky sú zlé. 8Vy choďte na sviatky! Ja na tieto sviatky nejdem, lebo môj čas sa ešte nenaplnil.“ 9Toto povedal a ostal v Galilei.

10Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky. 11A Židia ho cez sviatky hľadali a hovorili: „Kdeže je?“ 12Aj v zástupe sa o ňom veľa pošepkávalo. Jedni hovorili: „Je dobrý;“ iní zasa: „Nie je, iba čo zvádza ľud.“ 13Ale nik o ňom nehovoril verejne, zo strachu pred Židmi.

Ježiš učí v chráme. – 14Až uprostred sviatkov vystúpil Ježiš do chrámu a učil. 15Židia sa divili a hovorili: „Ako to, že sa vyzná v knihách, keď sa neučil?!“ 16Ježiš im povedal: „Moje učenie nie je moje, ale toho, ktorý ma poslal. 17Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba. 18Kto hovorí sám zo seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet. 19Nedal vám Mojžiš zákon? A nik z vás zákon neplní. Prečo ma chcete zabiť?!“ 20Zástup odpovedal: „Si posadnutý zlým duchom! Kto ťa chce zabiť?!“ 2121Ježiš im vravel: „Jeden skutok som urobil a všetci sa čudujete. 2222Pretože vám Mojžiš dal obriezku – hoci ona nie je od Mojžiša, ale od otcov –, obrezujete človeka aj v sobotu. 23Ak teda človek prijíma obriezku aj v sobotu, aby sa neporušil Mojžišov zákon, prečo sa hneváte na mňa, že som v sobotu uzdravil celého človeka?! 24Nesúďte podľa zdania, ale súďte spravodlivo.“

25Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? 26Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? 2727Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“ 28A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal, a vy ho nepoznáte. 29Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“ 30Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina. 31Mnohí zo zástupu uverili v neho a vraveli: „Keď príde Mesiáš, vari urobí viac znamení, ako spravil tento?“

Úklady farizejov proti Ježišovi. – 32Farizeji sa dopočuli, že si zástup o ňom toto pošuškáva, preto veľkňazi a farizeji poslali sluhov, aby ho chytili. 33Tu Ježiš povedal: „Ešte chvíľku som s vami, potom pôjdem k tomu, ktorý ma poslal. 34Budete ma hľadať, a nenájdete ma, a kde som ja, tam vy prísť nemôžete.“ 3535Židia si hovorili medzi sebou: „Kam to chce ísť, že ho my nenájdeme? Chce vari odísť do gréckej diaspóry a učiť Grékov? 36Čo je to za reč, čo hovorí: »Budete ma hľadať, a nenájdete ma,« a »kde som ja, tam vy prísť nemôžete«?“

Prúdy živej vody. – 37V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. 3838Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ 3939To povedal o Duchu, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.

Diskusia o Kristovom pôvode. – 40Keď počuli tieto slová, niektorí zo zástupu hovorili: „Toto je naozaj prorok.“ 41Druhí tvrdili: „Mesiáš je to.“ Ale iní namietali: „Vari z Galiley príde Mesiáš?! 4242A nehovorí Písmo: »Mesiáš príde z Dávidovho potomstva, z mestečka Betlehem, odkiaľ bol Dávid«?!“ 43A tak nastala preňho v zástupe roztržka.

44Niektorí z nich chceli ho aj chytiť, ale nik nepoložil naň ruky. 45Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a oni sa ich pýtali: „Prečo ste ho nepriviedli?“ 46Sluhovia odpovedali: „Nikdy tak človek nehovoril.“ 47Farizeji im vraveli: „Aj vy ste sa dali zviesť? 48Vari uveril v neho niektorý z popredných mužov alebo farizejov? 49A tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty.“ 50Jeden z nich, Nikodém, ten, čo predtým prišiel k Ježišovi, im povedal: 51„Odsúdi náš zákon človeka prv, ako by ho vypočul a zistil, čo urobil?“ 52Odvrávali mu: „Nie si aj ty z Galiley?! Skúmaj a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.“ 53A všetci sa vrátili domov.