Kniha Jozue   –   Joz 11,16 – 12,24

Záverečná správa o dobytí Kanaánu, 11,16 – 12,24

Pohľad na dobytie Kanaánu. – 1616 n.Tak si Jozue podmanil celú túto krajinu, vrchovinu, celý Negeb, celé územie Gosen, nížinu, Arabu, Izraelovu vrchovinu i jeho nížiny, 17od vrchu Chalak, ktorý sa tiahne k Seiru, až po Bál-Gad v Libanonskom údolí na úpätí pohoria Hermon. Všetkých ich kráľov zajal, porazil a pobil.

18Veľa dní viedol Jozue vojnu so všetkými tými kráľmi.

19Nebolo mesta, ktoré by bolo uzavrelo mier s Izraelovými synmi, okrem Hevejcov, ktorí bývali v Gabaone. Všetko museli vydobyť bojom. 20To Pán riadil tak, že sa zatvrdilo ich srdce a púšťali sa do boja s Izraelom, aby potom bez milosti vykonal na nich kliatbu, aby ich pobil, ako Pán rozkázal Mojžišovi.

Vyhubenie Enakitov. – 2121-23V tom čase prišiel Jozue a vyhubil Enakitov z vrchoviny, z Hebrona, Dabira, Anaba a z celého Júdskeho pohoria, aj z celého Izraelského pohoria. Na nich a na ich mestách Jozue vykonal kliatbu. 22Enakitov neponechali v krajine Izraelových synov. Zostali však v Gaze, Gete a Azote.

23Tak sa Jozue zmocnil celej krajiny tak, ako Pán sľúbil Mojžišovi. A Jozue ju dal do dedičného vlastníctva Izraelitom, každému kmeňu jeho podiel.

A krajina mala pokoj od vojny.

Porazení králi v Zajordánsku. – 112,1Toto sú králi krajiny, ktorých Izraelovi synovia porazili a opanovali ich územie na druhej strane Jordána, na východ od rieky Arnon až po pohorie Hermon s celou východnou Arabou.

22Amorejský kráľ Sehon, ktorý sídlil v Hesebone. Panoval od Aroera, ktorý leží na brehu rieky Arnon, od stredu poriečia nad polovicou Galaádu až po rieku Jabok na hranici Amončanov, 33aj nad Arabou až po Kenerotské jazero na východe a až po Pusté, čiže Soľné more, na východe, smerom na Betsimot, a na juh po úpätie svahov Fasgy.

44 n.Ďalej územie bášanského kráľa Oga, ktorý bol zo zvyškov Refaimcov. Sídlil v Aštarote a v Edrai. 5Panoval nad Hermonským pohorím, nad Salechou a nad celým Bášanom až po územie Gesurcov a Maáchovcov, aj nad polovicou Galaádu po hranicu Hesebonského kráľa Sehona.

6Pánov služobník Mojžiš a Izraelovi synovia ich pobili a Pánov služobník Mojžiš dal (ich krajinu) do vlastníctva Rubenovcom, Gadovcom a polovici Manassesovho kmeňa.

Porazení králi v Predjordánsku. – 77 n.Toto sú králi krajiny, ktorých porazil Jozue s Izraelovými synmi na druhej strane Jordána, na západe od Bálgadu v Libanonskom údolí až po vrch Chalak, ktorý čnie oproti Seiru, a ich krajinu dal Jozue do vlastníctva izraelským kmeňom podľa ich oddielov 8na vrchovine, v nížine, v Arabe, na svahoch, na púšti, v Negebe, kde bývali Hetejci, Amorejčania, Kanaánčania, Ferezejci, Hevejci a Jebuzejci:

99-24

kráľ jerišský jeden,

kráľ haiský pri Betele jeden,

10

kráľ jeruzalemský jeden,

kráľ hebronský jeden,

11

kráľ jerimotský jeden,

kráľ lachišský jeden,

12

kráľ eglonský jeden,

kráľ gezerský jeden,

13

kráľ dabirský jeden,

kráľ gaderský jeden,

14

kráľ hermonský jeden,

kráľ heredský jeden,

15

kráľ lebnanský jeden,

kráľ odolumský jeden,

16

kráľ makedský jeden,

kráľ betelský jeden,

17

kráľ tafuanský jeden,

kráľ oferský jeden,

18

kráľ afekský jeden,

kráľ saronský jeden,

19

kráľ madonský jeden,

kráľ asorský jeden,

20

kráľ semeronský jeden,

kráľ achsafský jeden,

21

kráľ tenacký jeden,

kráľ magedský jeden,

22

kráľ kádešský jeden,

kráľ jachananský na Karmele jeden,

23

kráľ dorský na Dorskom pohorí jeden,

kráľ galgalských národov jeden,

24

kráľ terský jeden.

Všetkých kráľov spolu: tridsaťjeden.