Kniha Jozue   –   Joz 13,15–23

Podiely Zajordánskych kmeňov, 13,15-33

Podiel Rubenovcov. – 156 n.Mojžiš dal teda kmeňu Rubenových synov podiel podľa ich rodov. 16Pripadlo im územie od Aroera, ktorý je na brehu rieky Arnon, a od mesta, ktoré je v strede poriečia, a celá rovina až po Madabu: 17Hesebon a všetky jeho dediny, ktoré ležia na rovine, Dibon, Bamotbál, Betbálmaon, 18Jasa, Kedimot, Mafaát, 19Karjataim, Sabama, Saratasar na vrchu v údolí, 20Betfogor, svahy Fasgy, Betjesimot 21a všetky mestá na rovine; ďalej celé kráľovstvo amorejského kráľa Sehona, ktorý panoval v Hesebone. Jeho porazil Mojžiš, aj Sehonových vodcov, madiánske kniežatá Hevea Rekema, Sura, Hura a Rebu, ktorí bývali v krajine.

22Medzi inými, ktorých usmrtili synovia Izraela, bol aj Beorov syn, veštec Balám, ktorého zabili mečom. 23Tak bol Jordán a pobrežie hranicou Rubenových synov. To bol podiel Rubenovcov podľa ich rodov: mestá a ich dediny.