Kniha Jozue   –   Joz 19,17–23

Podiel Isacharovcov. – 1717-23Štvrtý lós padol na Isachara, na Isacharových synov podľa ich rodov.

18Ich hranica je Jezrael, Kasalot, Sunem, 19Hafaraim, Seon, Anaharat, 20Rabot, Kesion, Abes, 21Ramet, En-Ganim, En-Hada a Bet-Feses.

22Hranica siaha k Táboru, Sehesime, Bet-Šemešu a hranica sa končí na Jordáne: šestnásť miest s ich dedinami. 23To je dedičný podiel kmeňa Isacharovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.