Kniha Jozue   –   Joz 19,32–39

Podiel Neftalimovcov. – 3232-39Na Neftalimovcov padol šiesty lós, na Neftaliho synov podľa ich rodov.

33Ich hranica ide od Helefa, od Sánanimskej dubiny, od Adami-Nekeba a Jebnaela až k Lekumu a končí sa na Jordáne. 34Potom sa hranica zatáča na západ do Azanot-Tábora a odtiaľ ide ďalej do Hukuky. Na juhu siaha k Zabulonovi, na západe sa dotýka Asera a na východe Jordána.

35Opevnené mestá sú: Asedim, Ser, Emat, Rekat, Keneret, 36Edema, Arama, Asor, 37Kedes, Edrai, En-Hasor, 38Jeron, Magdalel, Horem, Bet-Anat a Bet-Šemeš: devätnásť miest s ich dedinami.

39To je dedičný podiel kmeňa Neftalimovcov podľa ich rodov: mestá s ich dedinami.