Kniha Jozue   –   Joz 3,1 – 5,5

Prechod cez Jordán, 3,1 – 5,1

Tábor na jordánskom brehu. – 1Včasráno Jozue vstal, vyrazili zo Setim a došli k Jordánu, on a všetci Izraeliti. Tam strávili noc pred prechodom. 2Po troch dňoch prešli náčelníci ľudu cez tábor 3a oznamovali ľudu: „Keď spozorujete archu zmluvy Pána, vášho Boha, a kňazov z rodu Lévi, ako ju nesú, vtedy sa aj vy pohnite zo svojho miesta a choďte za ňou! 4Ale medzi vami a ňou nech je odstup aspoň dvetisíc lakťov – nepribližujte sa k nej –, aby ste poznali cestu, po ktorej máte ísť, lebo dosiaľ ste po tej ceste ešte nešli.“

5Potom Jozue nariadil ľudu: „Posväťte sa! Lebo zajtra bude Pán robiť medzi vami divy.“ 6Kňazom Jozue rozkázal: „Vezmite archu zmluvy a choďte (s ňou) pred ľudom!“ I vzali archu zmluvy a kráčali pred ľudom.

Boh sľubuje pomoc. – 7Pán však povedal Jozuemu: „Dnes ťa začnem vyvyšovať pred zrakom celého Izraela, aby vedeli, že ako som bol s Mojžišom, tak budem aj s tebou. 8Teraz však rozkáž kňazom, ktorí ponesú archu zmluvy: Keď prídete na okraj vody Jordánu, zastavte sa v Jordáne!“

9Potom Jozue povedal Izraelitom: „Pristúpte sem a vypočujte slová Pána, svojho Boha!“ 103,10A Jozue pokračoval: „Po tomto poznáte, že je živý Boh medzi vami a že zničí pred vami Kanaánčanov, Hetejcov, Hevejcov, Ferezejcov, Gergezejčanov, Amorejčanov a Jebuzejcov: 11Archa zmluvy Pána celej zeme pôjde pred vami cez Jordán! 12A teraz si vyberte dvanásť mužov z Izraelových kmeňov, z každého kmeňa po jednom!

13Len čo spočinú chodidlá kňazov, ktorí ponesú archu Boha, Pána celej zeme, na vodách Jordánu, vody Jordánu sa rozdvoja a vody, ktoré pritekajú zhora, zastavia sa na jednej hromade.“

Prechod ľudu. – 14Ľud teda vyšiel zo svojich stanov, aby prešiel cez Jordán, a kňazi niesli archu zmluvy pred ľudom. 1515 n.Len čo nosiči archy došli k Jordánu a nohy kňazov, ktorí niesli archu, dotkli sa okraja vôd, hoci Jordán po všetky dni žatvy napĺňa svoje koryto, 16vody, ktoré pritekajú zhora, sa zastavili a stáli nahromadené ďaleko pri meste Adam, ktoré leží pri Sartane. Tie však, čo tečú k Pustému alebo Soľnému moru (ktoré sa teraz nazýva Mŕtve more), odtiekli, až úplne zmizli. Tak ľud prechádzal oproti Jerichu. 17Kňazi však, ktorí niesli archu Pánovej zmluvy, pevne stáli na suchej zemi uprostred Jordánu – zatiaľ všetok Izrael prechádzal po suchu –, kým neprešiel všetok ľud na druhú stranu Jordánu.

Postavenie pamätných kameňov. – 1Keď už prešiel všetok ľud cez Jordán, povedal Pán Jozuemu: 2„Vyberte si z ľudu dvanásť mužov, po jednom z každého kmeňa, 3a rozkážte im: Vezmite si odtiaľto z prostriedku Jordánu – z miesta, kde stáli nohy kňazov – dvanásť kameňov, neste ich so sebou a uložte v tábore, kde zostanete túto noc.“ 4Nato Jozue povolal dvanástich mužov, ktorých vybral zo synov Izraela, po jednom z každého kmeňa. 5Jozue im vravel: „Choďte pred archou Pána, svojho Boha, do prostriedku Jordánu a prineste si každý na ramenách jeden kameň – podľa počtu Izraelových kmeňov –, 6aby boli pamätníkom medzi vami. Až sa vás raz vaše deti opýtajú: »Čo znamenajú pre vás tieto kamene?«, 7odpoviete im: »Vody Jordánu zmizli pred archou Pánovej zmluvy, keď išla cez Jordán. Preto nech tieto kamene na večné veky pripomínajú Izraelovým synom, že zmizli vody Jordánu!«“

8A Izraelovi synovia presne vyplnili Jozueho rozkaz. Vzali z prostriedku Jordánu dvanásť kameňov, ako povedal Pán Jozuemu – podľa počtu Izraelových kmeňov –, priniesli ich so sebou do tábora a tam ich uložili. 9Iných dvanásť kameňov položil Jozue uprostred Jordánu, na tom mieste, kde stáli nohy kňazov, ktorí niesli archu zmluvy, a sú tam až podnes.

Prechod kňazov. – 10Kňazi, ktorí niesli archu, stáli uprostred Jordánu, kým sa nepreviedlo všetko podľa Pánovej výzvy, ktorú oznámil Jozue ľudu, i všetko, čo rozkázal Mojžiš Jozuemu. Ľud však rýchlo prechádzal. 11A keď už prešiel všetok ľud, pohla sa aj Pánova archa a kňazi pred ľudom. 12Rubenovci, Gadovci a polovica Manassesovho kmeňa tiahli na čele Izraelových synov, ako im prikázal Mojžiš. 13Asi štyridsaťtisíc ozbrojených mužov tiahlo pred Pánom do boja na Jerišskú step.

14V tento deň Pán vyvýšil Jozueho pred zrakom všetkého Izraela, takže s bázňou hľadeli na neho po všetky dni jeho života, ako kedysi s bázňou pozerali na Mojžiša.

15Potom Pán povedal Jozuemu: 16„Rozkáž kňazom, ktorí nesú archu svedectva, aby vystúpili z Jordánu!“ 17Nato Jozue rozkázal kňazom: „Vystúpte z Jordánu!“ 18A kňazi, ktorí niesli archu Pánovej zmluvy, vystúpili z prostriedku Jordánu. Ale len čo sa šľapaje kňazov dotkli suchej zeme, vrátili sa vody Jordánu do svojho riečišťa a tiekli ako predtým ponad všetky jeho brehy.

194,19Ľud vystúpil z Jordánu na desiaty deň prvého mesiaca a utáboril sa v Galgale, východne od Jericha.

Význam pamätných kameňov. – 20Dvanásť kameňov, ktoré vyniesli z Jordánu, postavil Jozue v Galgale. 21Pritom povedal Izraelitom: „Až sa raz budú pýtať vaše deti svojich otcov: »Čo znamenajú tieto kamene?«, 22oznámite svojim deťom: Izrael prešiel cez tento Jordán po suchu, 23lebo Pán, váš Boh, vysušil pred vami vody Jordánu, kým ste neprešli, ako kedysi urobil Pán, váš Boh, s Červeným morom, ktoré pred nami vysušil, kým sme neprešli –, 24aby uznali všetky národy zeme, že Pánova ruka je mocná, aby ste sa báli Pána, svojho Boha, po všetky dni.“

Ozvena zázračného prechodu. – 15,1Keď sa dopočuli všetci amorejskí králi, ktorí sídlili na druhej strane Jordánu na západe, aj všetci kanaánski králi, ktorí vládli pri Mori, že Pán vysušil pred Izraelovými synmi vody Jordánu, pokým neprešli, srdce im ochablo a všetka ich odvaha proti Izraelitom zmizla.

Tábor v Galgale, 5,2-16

Druhá obriezka. – 22V tom čase povedal Pán Jozuemu: „Narob si kamenných nožov a obrež druhý raz Izraelových synov!“ 33A Jozue si narobil kamenných nožov a obrezal Izraelových synov na pahorku Aralot.

4S obriezkou, ktorú previedol Jozue, to bolo totiž takto: Všetci, ktorí vyšli z Egypta, mužovia, všetci bojovníci, pomreli na púšti na ceste po východe z Egypta. 5Všetci, ktorí vyšli, boli obrezaní; ale nik z tých, čo sa narodili na púšti – na ceste po východe z Egypta –, obrezaný nebol.