Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 1,39–56

Návšteva Panny Márie u Alžbety. - 3939V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. 40Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. 41Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. 42Vtedy zvolala veľkým hlasom: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. 43Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? 44Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. 45A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán."

Magnifikat. - 4646-55Mária hovorila:

"Velebí moja duša Pána

47

a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi,

48

lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice.
Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,

49

lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný,
a sväté je jeho meno

50

a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie
s tými, čo sa ho boja.

51

Ukázal silu svojho ramena,
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.

52

Mocnárov zosadil z trónov
a povýšil ponížených.

53

Hladných nakŕmil dobrotami
a bohatých prepustil naprázdno.

54

Ujal sa Izraela, svojho služobníka,
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,

55

ako sľúbil našim otcom,
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky."

Narodenie Jána Krstiteľa. - 56Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.