Evanjelium podľa Lukáša   -   Lk 1,67–79

Benediktus. - 6767-80Jeho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:

68

"Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela,
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud

69

a vzbudil nám mocného Spasiteľa
z rodu Dávida, svojho služobníka,

70

ako odpradávna hovoril
ústami svojich svätých prorokov,

71

že nás oslobodí od našich nepriateľov
a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.

72

Preukázal milosrdenstvo našim otcom
a pamätá na svoju svätú zmluvu,

73

na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi,
že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,

74

aby sme mu bez strachu slúžili

75

vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou
po všetky dni nášho života.

76

A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho:
pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu

77

a poučíš jeho ľud o spáse,

78

že mu náš Boh
z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy.
Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi

79

a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti,
a naše kroky upriami na cestu pokoja."

Skrytý život Jána Krstiteľa. -