Evanjelium podľa Lukáša   –   Lk 23,26–56

Krížová cesta. – 2626-32Ako ho viedli, chytili istého Šimona z Cyrény, ktorý sa vracal z poľa, a položili naň kríž, aby ho niesol za Ježišom.

27Šiel za ním veľký zástup ľudu aj žien, ktoré nad ním kvílili a nariekali. 28Ježiš sa k nim obrátil a povedal: „Dcéry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale plačte samy nad sebou a nad svojimi deťmi. 29Lebo prichádzajú dni, keď povedia: »Blahoslavené neplodné, loná, čo nerodili, a prsia, čo nepridájali!«

30Vtedy začnú hovoriť vrchom: »Padnite na nás!« a kopcom: »Prikryte nás!« 3131Lebo keď toto robia so zeleným stromom, čo sa stane so suchým?“

32Vedno s ním viedli na popravu ešte dvoch zločincov.

Ukrižovanie. – 3333-3433Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava. 34Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“

Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty. 3535-38Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ 36Aj vojaci sa mu posmievali. Chodili k nemu, podávali mu ocot 37a hovorili: „Zachráň sa, ak si židovský kráľ!“ 38Nad ním bol nápis: „Toto je židovský kráľ.“

Kajúci zločinec. – 39A jeden zo zločincov, čo viseli na kríži, sa mu rúhal: „Nie si ty Mesiáš?! Zachráň seba i nás!“ 40Ale druhý ho zahriakol: „Ani ty sa nebojíš Boha, hoci si odsúdený na to isté? 41Lenže my spravodlivo, lebo dostávame, čo sme si skutkami zaslúžili. Ale on neurobil nič zlé.“ 42Potom povedal: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ 43On mu odpovedal: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji.“

Ježiš na kríži umiera. – 4444-46Bolo už okolo dvanástej hodiny a nastala tma po celej zemi až do tretej hodiny popoludní. 45Slnko sa zatmelo, chrámová opona sa roztrhla napoly 46a Ježiš zvolal mocným hlasom: „Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Po tých slovách vydýchol.

Po Ježišovej smrti. – 4747-4947Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha, hovoriac: „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ 48A celé zástupy tých, čo sa zišli na toto divadlo a videli, čo sa deje, bili sa do pŕs a vracali sa domov.

49Všetci jeho známi stáli obďaleč i ženy, ktoré ho sprevádzali z Galiley, a dívali sa na to.

Ježišov pohreb. – 5050-56Tu istý muž menom Jozef, člen rady, dobrý a spravodlivý človek 51z judejského mesta Arimatey, ktorý nesúhlasil s ich rozhodnutím ani činmi a očakával Božie kráľovstvo, 52zašiel k Pilátovi a poprosil o Ježišovo telo. 53Keď ho sňal, zavinul ho do plátna a uložil do vytesaného hrobu, v ktorom ešte nik neležal. 54Bol Prípravný deň a už sa začínala sobota. 55Odprevádzali ho ženy, ktoré s ním prišli z Galiley. Pozreli si hrob aj to, ako uložili jeho telo. 56Potom sa vrátili domov a pripravili si voňavé oleje a masti. Ale v sobotu zachovali podľa prikázania pokoj.