Evanjelium podľa Marka   –   Mk 1

I. Príprava Ježišovho účinkovania, 1,1-13

Kázanie Jána Krstiteľa. – 11, 1-81Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. 22Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

33

Hlas volajúceho na púšti:
»Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!«“

4Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. 5Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 6Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. 7A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. 88Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Pokrstenie Ježiša. – 99-11V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 10Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. 11A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Pokúšanie na púšti. – 1212-13A hneď ho Duch hnal na púšť. 13Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

II. Ježišova činnosť v Galilei, 1,14 – 7,23

Začiatok Ježišovej činnosti. – 1414-15Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. 15Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Povolanie prvých učeníkov. – 1616-20Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. 17Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ 18Oni hneď zanechali siete a išli za ním. 19Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – 20a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Ježiš učí v Kafarnaume a uzdravuje posadnutého. – 2121-28Prišli do Kafarnauma. A hneď v sobotu vošiel do synagógy a učil. 22I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. 2323-27A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: 24„Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ 25Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ 26Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. 27Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ 28A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Uzdravenie Petrovej testinej. – 2929-34Len čo vyšli zo synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. 30Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. 31Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

Ďalšie uzdravenia. – 32Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. 33A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. 34I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

Ježiš opustí Kafarnaum. – 3535-39Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. 36Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. 37Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“ 38On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ 39A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Uzdravenie malomocného. – 4040-45Tu prišiel k nemu istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ 41Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ 42Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. 43Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč 4444a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ 45Lenže on, sotva odišiel, začal všade hovoriť a rozchyrovať, čo sa stalo, takže Ježiš už nemohol verejne vojsť do mesta, ale zdržiaval sa vonku na opustených miestach. No i tak prichádzali k nemu ľudia zovšadiaľ.