Evanjelium podľa Marka   –   Mk 1,1–13

I. Príprava Ježišovho účinkovania, 1,1-13

Kázanie Jána Krstiteľa. – 11, 1-81Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. 22Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu.

33

Hlas volajúceho na púšti:
»Pripravte cestu Pánovi,
vyrovnajte mu chodníky!«“

4Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. 5Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. 6Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. 7A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. 88Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Pokrstenie Ježiša. – 99-11V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. 10Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. 11A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Pokúšanie na púšti. – 1212-13A hneď ho Duch hnal na púšť. 13Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali.

II. Ježišova činnosť v Galilei, 1,14 – 7,23