Evanjelium podľa Marka   -   Mk 12,35–37

Kristus, Dávidov syn a Pán. - 3535-37Keď Ježiš učil v chráme, povedal: "Ako môžu zákonníci hovoriť, že Mesiáš je Dávidov syn? 3636Veď sám Dávid hovorí vo Svätom Duchu:

»Pán povedal môjmu Pánovi:
Seď po mojej pravici,
kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy.«

37Sám Dávid ho nazýva Pánom; ako potom môže byť jeho synom?" A veľký zástup ho počúval s radosťou.